Organizacija

Institut ima organizacionu strukturu u kojoj su naznačeni stručni poslovi standardizacije, poslovi međunarodne saradnje, poslovi razvoja, obuke, kvaliteta i sertifikacije, kao i administrativno - logistički poslovi.

Za obavljanje gore navedenih poslova utvrđene su sljedeće osnovne organizacione jedinice i to:
• Sektor za standarde,
• Sektor za logistiku,
• Odjeljenje za razvoj, edukaciju, sertifikaciju i kvalitet i
• Grupa za međunarodnu saradnju.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže su uređena pitanja vezana za: unutrašnju organizaciju Instituta, organizacione jedinice i njihov djelokrug rada, naziv i raspored poslova po organizacionim jedinicama sa opisom poslova za svakog zaposlenog sa potrebnim uslovima u pogledu stručne spreme i drugih uslova za rad na određenim poslovima, pripravnike, način rukovođenja Institutom i organizacionim jedinicama i međusobnu povezanost organizacionog sistema kao cjeline, kolegijume, saradnju u vršenju poslova i zadataka, programiranje i planiranje rada, radne odnose i disciplinsku odgovornost zaposlenih, ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih u obavljanju poslova, ostvarivanje javnosti rada, kao i druga pitanja vezana za organizaciju i upravljanje Institutom.

Lista pratećih dokumenata

ISME - Organizaciona shema.pdf (0.06MB)