Sistem kvaliteta

Međunarodni standard ISO 9000 - Sistemi menadžmenta kvalitetom, Osnove i rečnik definiše sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) kao sistem menadžmenta kojim se, sa stanovišta kvaliteta, vodi organizacija i njome upravlja.

Sistem menadžmenta kvalitetom podstiče organizaciju da analizira zahtjeve korisnika, definiše i uspostavlja procese koji doprinose razvoju proizvoda i/ili usluga, da prati ove procese, kao i da ih stalno poboljšava kako bi se postiglo povećavanje zadovoljenja korisnika i zadovoljenje ostalih zainteresovanih strana. Vodeći se principom liderstva, sistemskim pristupom menadžmentu, uključivanjem raspoloživih resursa organizacije, kako ljudskih tako i materijalnih, uspostavljanjem najboljih odnosa sa partnerima, sistem menadžmenta kvalitetom omogućuje organizaciji ostvarivanje utvrđenih ciljeva kvaliteta.   

Prepoznali smo da je razvoj efektivnog i efikasnog sistema menadžmenta kvalitetom jedan od ključnih preduslova za uspješan rad Instituta za standardizaciju Crne Gore. Smatramo da je usaglašavanje poslovanja Instituta sa zahtjevima standarda ISO 9001 od posebnog značaja.

Institut za standardizaciju Crne Gore je inicirao aktivnosti na uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima serije standarda ISO 9000.