Upravna struktura

Organi Instituta za standardizaciju Crne Gore su: Skupština Instituta, Upravni odbor i direktor.

Rad Instituta usmjerava i vodi Skupština Instituta. Skupština ima petnaest članova, od kojih sedam članova imenuje Osnivač, a ostalih osam članova Skupštine biraju članovi Instituta iz svojih redova, vodeći računa da se osigura predstavljanje svih zainteresovanih strana u poslovima standardizacije. Skupština: bira predsjednika Skupštine; usvaja Statut uz saglasnost Osnivača; bira dva člana Upravnog odbora iz reda članova Instituta i verifikuje izbor Upravnog odbora u cjelini; usvaja program rada i godišnji plan za donošenje standarda i srodnih dokumenata, kao i akta u vezi sa razvojem Instituta, uz saglasnost Osnivača; daje saglasnost na predlog Ugovora o izvođenju koji se zaključuje  između Osnivača i Instituta za svaku poslovnu godinu; usvaja godišnji izvještaj o radu, finansijski plan i finansijski izvještaj; bira nezavisnog revizora; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Poslovnikom o radu Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Skupštine i to: nadležnost Skupštine, sastav Skupštine; radna tijela Skupštine; izbor i rad predsjednika Skupštine; sazivanje Skupštine; tok sjednica Skupštine; postupak odlučivanja, kao i postupak izbora i razrješavanja.

Članovi Skupštine Instituta su:

Članovi Skupštine Instituta imenovani od strane Vlade Crne Gore (Osnivača)
Naziv institucije Ovlašćeni zastupnik
Zavod za metrologiju Prof. dr Vanja Asanović
Ministarstvo ekonomije Ana Martinović
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Miroslav Mašić
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Radana Damjanović
Tržišna inspekcija Slobodanka Vuković
Ministarstvo odbrane Doc. dr Marinko Aleksić
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Svetlana Vuksanović
 

Članovi Skupštine Instituta iz reda članova Instituta
Naziv institucije Ovlašćeni zastupnik
KAP a.d. - Podgorica Dr Marko Mirković
Građevinski fakultet - Podgorica Prof. dr Radomir Zejak
ZIGMA a.d. - Nikšić Anita Krulanović
Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja a.d. Slavko Kovačević
Institut za crnu metalurgiju Vesna Nikčević
Jugopetrol a.d. – Kotor Veselin Gačević
Pivara "Trebjesa" - Nikšić Vesna Ukropina
Institut "Sigurnost" d.o.o. Miloš Bakić

Predsjednik Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore je g-đa Vesna Ukropina.

Upravni odbor ima pet članova od kojih dva člana imenuje Osnivač, dva člana bira Skupština Instituta iz redova članova Instituta koji nijesu imenovani od strane Osnivača,a  jednog člana biraju zaposleni u Institutu. Upravni odbor: donosi poslovnik o svom radu; odlučuje o poslovanju Instituta; predlaže Skupštini na usvajanje Statut Instituta; predlaže Skupštini na usvajanje program rada i godišnji plan donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata kao i Ugovor o izvođenju; razmatra godišnji izvještaj o radu, finansijski plan i finansijski izvještaj; bira i razrješava direktora Instituta; na predlog direktora odlučuje o pitanjima u vezi sa članstvom Instituta u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i pitanjima saradnje sa nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država i o tome izvještava Skupštinu;  stara se o pripremi zasijedanja Skupštine i predlaže Skupštini odluke iz njene nadležnosti; donosi pravila Instituta na osnovu kojih se izdaju i donose crnogorski standardi i srodni dokumenti u određenoj oblasti; daje saglasnost o formiranju i prestanku rada tehničkih komiteta za obavljanje poslova donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, na predlog direktora; donosi pravila o upotrebi znaka usaglašenosti sa crnogorskim standardima i srodnim dokumentima; usvaja akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Institutu, na predlog direktora; donosi i druge opšte akte iz nadležnosti rada Instituta; utvrđuje visinu članarine za pojedinu godinu; donosi cjenovnik standarda i srodnih dokumenata, uz saglasnost Osnivača; donosi cjenovnik ostalih usluga Instituta; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora su:

Članovi Upravnog odbora imenovani od strane Vlade Crne Gore (Osnivača)
Naziv institucije Ime i prezime člana
Ministarstvo ekonomije Zoran Perišić
Program Vlade Crne Gore za kvalitet Prof. dr Milan J. Perović

Članovi Upravnog odbora imenovani od strane ćlanova Instituta
Naziv institucije Ime i prezime člana
Univerzitet Crne Gore Doc. dr Sreten Savićević
Privredna komora Crne Gore Velimir Mijušković

Član Upravnog odbora imenovan od strane zaposlenih u Institutu
Naziv institucije Ime i prezime člana
Institut za standardizaciju Crne Gore Perica Turković

Predsjednik Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore je prof. dr Milan J. Perović.

Direktora Instituta bira i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa. Direktor: organizuje i rukovodi radom Instituta; zastupa i predstavlja Institut; stara se o zakonitosti rada Instituta i odgovara za zakonitost rada Instituta; stara se o stručnosti rada Instituta; donosi akt o donošenju odnosno povlačenju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata; predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta i prosljeđuje ga Upravnom odboru na usvajanje; stara se o korišćenju i raspolaganju imovinom Instituta; izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora; odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu u vezi sa radnim odnosima zaposlenih, u skladu sa zakonom; po potrebi formira savjetodavna tijela odnosno stručne savjete radi usmjeravanja stručnog rada za pojedine oblasti standardizacije; odlučuje o imenovanju predstavnika Instituta za rad u tijelima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju; priprema odgovarajuće izvještaje i finansijske iskaze; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore je mr Miodrag Perović, dipl. ing.

Lista pratećih dokumenata

Poslovnik o radu Skupstine.pdf (0.11MB)

Poslovnik o radu Upravnog odbora.pdf (0.07MB)