Na međunarodnom nivou

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO)

Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organization for Standardization - ISO) je organizacija koja se na međunarodnom nivou bavi poslovima opšte standardizacije, odnosno standardizacijom u svim oblastima izuzev elektrotehnike i telekomunikacija. Familiju ISO-a čine više od 150 nacionalnih organizacija za standardizaciju sa Generalnim Sekretarijatom u Ženevi. Stručni rad na donošenju standarda ostvaruje se kroz rad tehničkih komiteta (201) i za sada u okviru ISO-a postoji više od 17000 važećih standarda i srodnih dokumenata.       

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) je 1. jula 2007. godine ostvario status Correspondent member u ISO-u. U skladu sa internim pravilima, ovaj status članstva omogućuje aktivno učešće u radu stručnih tijela ISO-a, ali ne i pravo glasanja. Institut za standardizaciju Crne Gore se prijavio za praćenje rada 2 politička komiteta ISO-a (COPOLCO - Committee on consumer policy i DEVCO - Committee on developing countries matters). U skladu sa nacionalnim interesima i potrebama zainteresovanih strana, Institut prati i učestvuje u radu stručnih tijela ISO.

Učešće u radu stručnih tijela, između ostalog, podrazumijeva i delegiranje predstavnika Crne Gore u cilju iznošenja i zastupanja nacionalnih stavova u postupku donošenja međunarodnih standarda. Daljim razvojem strukture stručnih tijela Instituta za standardizaciju Crne Gore, tj. nacionalnih tehničkih komiteta, vršiće se postepeno preispitivanje i reizbor tehničkih komiteta ISO-a čiji će se rad pratiti, a shodno potrebama crnogorske privrede i društva.

Kao član ISO-a, Institut za standardizaciju Crne Gore ima mogućnost pristupa cjelokupnoj bazi standarda i srodnih dokumenata ISO-a. Na ovaj način stvorena je predpostavka za preuzimanje ISO standarda koji su od interesa za Crnu Goru na nacionalni nivo. Takođe, naši korisnici imaju mogućnost da u prostorijama Instituta za standardizaciju ostvare uvid u tekst ISO standarda i da, ukoliko to žele, izvrše njihovu kupovinu u u papirnoj formi. Cijena ISO standarda je prema zvaničnom cjenovniku ISO-a. Katalog i cjenovnik standarda je dostupan na web portalu ISO-a.


Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)

Međunarodna elektrotehnička komisija (International Electrotechnical Commission - IEC) je međunarodna organizacija koja se bavi poslovima standardizacije u oblasti elektrotehnike. Više od 70 nacionalnih elektrotehničkih komiteta čine familiju IEC-a, sa Generalnim Sekretarijatom u Ženevi. Zbog administrativnih i drugih praktičnih razloga, u većini zemalja (kao i u Crnoj Gori) Nacionalni elektrotehnički komiteti su ujedno Nacionalne organizacije za standardizaciju, odnosno njihov sastavni dio. U okviru IEC-a, na donošenju međunarodnih standarda iz pojedinih oblasti elektrotehnike radi više od 170 stručnih tijela. Godišnje se donese više od 500 međunarodnih standarda iz oblasti elektrotehnike, dok ukupan broj IEC standarda i srodnih dokumenata iznosi preko 6000 dokumenata.

Institut za standardizaciju Crne Gore je 01. Januara 2009. godine ostvario status Associate member u IEC-u. U skladu sa pravilima, ovaj status članstva omogućuje aktivno učešće u radu stručnih tijela IEC-a. Učešće u radu stručnih tijela, između ostalog, podrazumijeva i delegiranje predstavnika Crne Gore u cilju iznošenja i zastupanja nacionalnih stavova u postupku donošenja međunarodnih standarda iz oblasti elektrotehnike. 

Kao član IEC-a, Institut za standardizaciju Crne Gore će imati mogućnost pristupa cjelokupnoj bazi standarda i srodnih dokumenata IEC-a, čime je stvorena predpostavka za preuzimanje međunarodnih standarda iz oblasti elektrotehnike, a koji su od interesa za Crnu Goru, na nacionalni nivo. Takođe, naši korisnici će imati mogućnost da u prostorijama Instituta za standardizaciju ostvare uvid u tekst IEC standarda i da, ukoliko to žele, izvrše njihovu kupovinu.

Ostvarivanjem članstva u IEC-u stekli su se preduslovi za apliciranje Instituta za standardizaciju Crne Gore u članstvo Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC).

Lista pratećih dokumenata

ISME - Novi clan ISO-a.pdf (0.04MB)

ISME - Novi clan IEC-a.pdf (0.10MB)