Plan i program rada

Shodno odredbi člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o standardizaciji («Službeni list CG», broj 13/2008), a polazeći od postojećeg stanja u oblasti standardizacije i opštih ciljeva razvoja standardizacije u Crnoj Gori, Institut za standardizaciju Crne Gore priprema godišnje Programe rada i planove donošenja crnogorskih standarda za svaku poslovnu godinu. Godišnje Programe rada i planove donošenja crnogorskih standrada usvaja Skupština Instituta uz saglasnost Osnivača u skladu sa članom 9 stav 1 tačka 4 Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore (« Službeni list RCG», broj 21/2007).

Programom rada i planom donošenja crnogorskih standrada utvrđuju se se aktivnosti koje je neophodno realizovati na godišnjem nivou u cilju jačanja sistema standardizacije u Crnoj Gori. Ove aktivnosti se obično odnose na:
- pripremu, donošenje, razvoj i distribuciju standarda,
- podršku državnoj upravi po pitanjima tehničkog zakonodavstva,
- edukaciju zaposlenih i zainteresovanih strana,
- međunarodnu saradnju,
- saradnju sa zainteresovanim stranama,
- dokumentaciju i pružanje informacija.

Programom rada i planom donošenja crnogorskih standrada takođe se utvrđuje broj i struktura crnogorskih standarda koji se planira donijeti u predmetnoj godini.

Program rada i plan donošenja crnogorskih standrada je dokument na osnovu kojeg se između Vlade Crne Gore (Osnivača) i Instituta za standardizaciju Crne Gore na godišnjem nivou potpisuje «Ugovor o izvođenju».  Ugovorom se uređuju prava i obaveze Osnivača i Instituta u vezi sa brojem standarda i srodnih dokumenata, kao i finansijskim sredstvima za tu godinu a koja se od strane Osnivača obezbeđuju za rad Instituta shodno članu 4 stav 1 tačka 19 Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore («Službeni list RCG», broj 21/2007).

Lista pratećih dokumenata

Plan i program rada za 2017. godinu.pdf (0.06MB)