KOMENTAR

Cjenovnik

Institut za standardizaciju Crne Gore vrši distribuciju (prodaju) crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, kao i stranih standarda i srodnih dokumenata u skladu sa Cjenovnikom standarda i srodnih dokumenata kojeg donosi Upravni odbor Instituta uz saglasnost Osnivača (Vlade Crne Gore)

Cijena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata zavisi od broja strana dokumenta, kao i od toga da li je dokument preveden, ili je prihvaćen kao dokument na stranom jeziku.

Na ukupnu cijenu takođe utiče i broj kopija dokumenata koji se naručuju.

Članovi Instituta za standardizaciju Crne Gore, tijela državne uprave, obrazovne institucije i studenti imaju pravo na popust pri kupovini standarda i srodnih dokumenata.

Institut za standardizaciju Crne Gore na svojoj teritoriji vrši distribuciju (prodaju) stranih standarda i srodnih dokumenata na osnovu predhodno zaključenih ugovora o njihovoj distribuciji (prodaji) sa relevantnim međunarodnim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država, a prema cjenovniku tih organizacija.U slučaju posredovanja pri nabavci stranih standarda i srodnih dokumenata kod međunarodnih organizacija za standardizaciju i nacionalnih tijela za standardizaciju drugih država sa kojima Institut za standardizaciju Crne Gore nije zaključio ugovor o distribuciji (prodaji), cijena narudžbe se uvećava za usluge Instituta.

Lista pratećih dokumenata

Aneks Cjenovnika standarda.pdf (0.04MB)

Cjenovnik standarda.pdf (0.07MB)