28. april - Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

19.04.2019.

Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu, koji se obilježava 28. aprila, skreće pažnju na budućnost rada i podsjeća na važnost ISO rješenja u borbi protiv povreda na radu, bolesti i smrtnih slučajeva širom svijeta.

Zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu najvjerovatnije nijesu najvažnija pitanja koja se prožimaju na dnevnom nivou. Ipak, za milione radnika širom svijeta, poslovi koje obavljaju mogu ih staviti u izuzetno rizične situacije gdje upravo vrednovanje bezbjednosti na radu može napraviti razliku između života i smrti.

U organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR), Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu ima za cilj podizanje svijesti o važnosti zdravlja i bezbjednosti na radu i izgradnju kulture zaštite na radnom mjestu. Ovogodišnja tema fokusirana je na budućnost u cilju sinhronizacije sa velikim promjenama kao što su: tehnologija, demografija, održivi razvoj i promjene u organizaciji rada.

Da bi pomogao organizacijama da smanje nesreće na radu, povrede i bolesti, ISO je razvio prvi svjetski međunarodni standard za zdravlje i bezbjednost na radu (OH&S). ISO 45001 Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu, osiguravaju okvir za povećanje bezbjednosti, smanjenje rizika na radnom mjestu i poboljšanje zdravlja i dobrobiti na poslu. Na taj način organizaciji je omogućeno da proaktivno poboljša svoje performanse u oblasti zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.

Primjenjiv na sve organizacije, bez obzira na veličinu, industriju ili prirodu poslovanja, standard je koncipiran da bude integrisan u postojeće upravljačke procese organizacije i da prati istu strukturu na visokom nivou kao i drugi standardi ISO sistema upravljanja, poput ISO 9001 (menadžment kvalitetom) i ISO 14001 (menadžment životnom sredinom).

ISO 45001 je najvidljiviji dio ISO-ovih rješenja za zdravlje i bezbjednost na radu. Područje rada koje pokriva zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu u budućnosti će se proširiti da bi se uključilo i psihičko zdravlje uz novi standard koji je u razvoju. Očekuje se da će se 2021. godine objaviti ISO 45003 Upravljanje zdravljem i bezbjednošću na radu - Psihičko zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu - Smjernice.

ISO ima višestruki pristup radnom mjestu a sastoji se od širokog portfolija brojnih tehničkih komiteta i potkomiteta. Ostali ISO standardi čija primjena može povećati bezbjednost i unaprijediti zdravlje na radnom mjestu, odnose se na različite teme kao što su: zaštitna odjeća i oprema, oprema za protivpožarnu zaštitu, zavarivanje, traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo, zahtjevi za kompetentnost inspektora za dizalice, upravljanje rizikom na hladnim radnim mjestima i objektima poput bezbjednijeg recikliranja brodova i proizvodnje i rukovanja nanomaterijalima.