9. jun - Svjetski dan akreditacije

07.06.2019.

U svijetu koji je sve više globalizovan, trgovina i sledljivost postaju sve zahtjevniji budući da lanci snabdijevanja postaju obimniji i složeniji. Akreditacija je siguran način da preduzeća osiguraju kvalitet i autentičnost svojih proizvoda na svakom koraku. To je i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije, a međunarodni standardi imaju integralnu ulogu.

Protok robe preko granica uglavnom uključuje dokazivanje usaglašenosti kako sa nacionalnim, odnosno međunarodnim standardima, tako i sa propisima, a sa time su aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti, kao što su ispitivanje i sertifikacija, neraskidivo povezane. Njima se dokazuje da je roba baš onakva kakva i treba biti. Akreditacija, kao nezavisno ocjenjivanje organizacija koje se bave ispitivanjem, predstavlja dodatnu vrijednost tim organizacijama kojom se pokazuje da su one nepristrasne, kompetentne i konzistentne.

Kada se dogodi da roba ostane na granici ili bude vraćena, to dovodi do značajnih finansijskih gubitaka i loše utiče na reputaciju. Zbog toga je dodavanje vrijednosti lancima snabdijevanja tema ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije, koji se obilježava 9. juna svake godine kako bi se podigla svijest o važnosti akreditacije.

S druge strane, ima na hiljade međunarodnih standarda koji opisuju zahtjeve metoda ispitivanja. Uz to, postoje i međunarodni standardi za rad organizacija koja se bave ocjenom usaglašenosti, kao i za tijela zadužena za poslove akreditacije.

Na primjer, ISO 28000, Specifikacija za sisteme menadžmenta obezbjeđenjem u lancu snabdijevanja, upućuje na potencijalna bezbjednosna pitanja na svakom koraku procesa snabdijevanja. Akreditaciona tijela često ocjenjuju kompetencije organizacija koje učestvuju u sertifikaciji preduzeća prema ovom standardu, osiguravajući integritet i bezbjednost na svakom polju.

Standard ISO/IEC 17025, Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, je još jedan primjer koji predstavlja međunarodnu referencu za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje koje žele da pokažu da su njihovi rezultati pouzdani.

Ovo je jedan u nizu standarda koje je donio ISO-ov Komitet za ocjenu usaglašenosti (CASCO). Tu spadaju i: ISO/IEC 17020, Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanje, serija ISO/IEC 17021, Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i ISO/IEC 17065, Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za tijela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge.

Navedene i druge standarde moguće je nabaviti u Institutu za standardizaciju Crne Gore.

Za više informacija o akreditaciji posjetite sajt Akreditacionog tijela Crne Gore, a o ovogodišnjem Svjetskom danu akreditacije pogledajte video World Accreditation Day 2019.