Javna rasprava br. 5/2020 - od 02.07.2020. do 30.08.2020.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 5/2020), koja je počela 02.07.2020. i trajaće do 30.08.2020.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 5/2020:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2020

Od 02.07.2020. do 30.08.2020.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST HD 60364-7-740:2020
Električne instalacije u zgradama – Dio 7-740: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije – Privremene električne instalacije za objekte, uređaje za zabavu i štandove na sajmištima, u zabavnim parkovima i cirkusima HD 60364-7-740:2006 (IEC 60364-7-740:2000, MOD) Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST HD 60364-7-740:2020/A11:2020
Električne instalacije u zgradama – Dio 7-740: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije – Privremene električne instalacije za objekte, uređaje za zabavu i štandove na sajmištima, u zabavnim parkovima i cirkusima HD 60364-7-740:2006/A11:2017 Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 62361-2:2020
Upravljanje elektroenergetskim sistemom i pripadajuća razmjena informacija - Dugoročna interoperabilnost - Dio 2: Kodovi kvaliteta za kompletno rješenje sistema nadzornog upravljanja i prikupljanja podataka (SCADA) EN 62361-2:2013 (IEC 62361-2:2013, IDT) Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the long term - Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition (SCADA) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 62351-3:2015/A1:2020
Upravljanje sistemima energije i razmjena zajedničkih informacija - Bezbjednost podataka i komunikacija - Dio 3: Komunikaciona mreža i bezbjednost sistema - Profili koji uključuju TCP/IP EN 62351-3:2014/A1:2018 (IEC 62351-3:2014/A1:2018, IDT) Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN IEC 62962:2020
Posebi zahtjevi za opremu za upravljanje opterećenjem (LSE) EN IEC 62962:2019 (IEC 62962:2019, IDT) Particular requirements for load-shedding equipment (LSE) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 27.015
MEST EN ISO 13769:2020
Boce za gas - Označavanje pečatom EN ISO 13769:2018 (ISO 13769:2018, IDT) Gas cylinders - Stamp marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN ISO 18119:2020
Boce za gas – Bešavne boce i cijevi za gas od čelika i od aluminijumskih legura – Periodični pregled i ispitivanje EN ISO 18119:2018 (ISO 18119:2018, IDT) Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN ISO 10460:2020
Boce za gas – Zavarene boce za gas od aluminijumskih legura, ugljeničnog i nerđajućeg čelika – Periodični pregled i ispitivanje EN ISO 10460:2018 (ISO 10460:2018, Corrected version 2019-04, IDT) Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35
MEST EN ISO 14246:2015/A1:2020
Boce za gas - Ventili za boce - Ispitivanja u toku proizvodnje i provjeravanja - Izmjena 1 EN ISO 14246:2014/A1:2017 (ISO 14246:2014/Amd 1:2017, IDT) Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN ISO 17871:2017/A1:2020
Boce za gas — Ventili sa trenutnim dejstvom na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa - Izmjena 1 EN ISO 17871:2015/A1:2018 (ISO 17871:2015/Amd 1:2018, IDT) Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN 13445-3:2016/A6:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 3: Projektovanje EN 13445-3:2014/A6:2019 Unfired pressure vessels - Part 3: Design IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-3:2016/A5:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 3: Projektovanje EN 13445-3:2014/A5:2018 Unfired pressure vessels - Part 3: Design IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-3:2016/A7:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 3: Projektovanje EN 13445-3:2014/A7:2019 Unfired pressure vessels - Part 3: Design IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-2:2016/A2:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 2: Materijali EN 13445-2:2014/A2:2018 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-5:2016/A1:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 5: Kontrolisanje i ispitivanje EN 13445-5:2014/A1:2018 Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-6:2016/A2:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 6: Zahtjevi za projektovanje i izradu posuda pod pritiskom i djelova pod pritiskom izrađenih od livenog gvožđa sa kuglastim grafitom (nodularnog liva) EN 13445-6:2014/A2:2018 Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST CLC/TS 50586:2020
Otvoreni protokol pametne mreže (OSGP) CLC/TS 50586:2019 Open Smart Grid Protocol (OSGP) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 29.240.01, 33.200
MEST EN 13445-3:2016/A8:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 3: Projektovanje EN 13445-3:2014/A8:2019 Unfired pressure vessels - Part 3: Design IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-2:2016/A3:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 2: Materijali EN 13445-2:2014/A3:2018 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 12516-1:2020
Industrijski ventili - Projektna čvrstoća kućišta - Dio 1: Tabelarna metoda za čelična kućišta ventila EN 12516-1:2014+A1:2018 Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01 2014/68/EU
MEST EN ISO 4126-2:2020
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 2: Bezbjednosni uređaji sa rasprskavajućim diskom EN ISO 4126-2:2019 (ISO 4126-2:2018, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 2014/68/EU
MEST EN 12516-4:2020
Industrijski ventili - Projektna čvrstoća kućišta - Dio 4: Metoda proračuna čeličnih kućišta ventila izrađenih od metalnih materijala izuzimajući čelik EN 12516-4:2014+A1:2018 Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01 2014/68/EU
MEST HD 60364-7-701:2011/A12:2020
Niskonaponske električne instalacije - Dio 7- 701: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije – Lokacije u kojima se nalaze kade ili tuš-kabine HD 60364-7-701:2007/A12:2017 Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 91.140.50
MEST EN ISO 17296-4:2020
Aditivne tehnologije - Opšti principi - Dio 4: Pregled obrade podataka EN ISO 17296-4:2016 (ISO 17296-4:2014, IDT) Additive manufacturing - General principles - Part 4: Overview of data processing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.030
MEST EN IEC 60034-23:2020
Rotacione električne mašine – Dio 23: Opravka, remont i reklamacija opreme EN IEC 60034-23:2019 (IEC 60034-23:2019, IDT) Rotating electrical machines - Part 23: Repair, overhaul and reclamation IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160.01
MEST EN ISO 10669:2020
Ravne podloške za opremanje vijka za lim - Normalne i velike serije - Klase izrade A EN ISO 10669:1999 (ISO 10669:1999, IDT) Plain washers for tapping screw and washer assemblies - Normal and large series - Product grade A IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN 12350-3:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 3: Ispitivanje po Vebeu EN 12350-3:2019 Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12350-4:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 4: Stepen kompaktnosti EN 12350-4:2019 Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 50411-3-3:2020
Sistemi za upravljanje vlaknima i zaštitna kućišta koja će se koristiti u komunikacionim sistemima sa optičkim vlaknima - Specifikacije proizvoda - Dio 3-3: Štitnici za fuzioni konektor monomodnih optičkih vlakana EN 50411-3-3:2019 Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.180.20
MEST EN 1092-2:2020
Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cijevi, armature, fazonske komade i pribor, koje nose oznaku PN - Dio 2: Prirubnice od livenog gvožđa EN 1092-2:1997 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60 305/2011, 89/106/EEC, 90/531/EEC, 93/38/EEC
MEST EN 1453-1:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa sa višeslojnim zidom za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar objekata - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Dio 1: Specifikacije za cijevi i sistem EN 1453-1:2017 Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.05, 91.140.80
MEST EN ISO 15876-2:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polibutilen (PB) - Dio 2: Cijevi EN ISO 15876-2:2017 (ISO 15876-2:2017, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 2: Pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST EN 13126-15:2020
Građevinski okovi – Okovi za prozore i balkonska vrata – Zahtjevi i metode ispitivanja – Dio 15: Valjci za horizontalne klizne prozore i okovi za klizne zglobne prozore EN 13126-15:2019 Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 15: Rollers for horizontal sliding and hardware for sliding folding windows IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST EN IEC 60076-22-1:2020
Energetski transformatori – Dio 22-1: Energetski transformatori i spojnice za prigušnice – Zaštitni uređaji EN IEC 60076-22-1:2019 (IEC 60076-22-1:2019, IDT) Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings – Protective devices IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN IEC 60076-22-2:2020
Energetski transformatori – Dio 22-2: Energetski transformatori i spojnice za prigušnice – Demontažni hladnjaci EN IEC 60076-22-2:2019 (IEC 60076-22-2:2019, IDT) Power transformers - Part 22-2: Power transformer and reactor fittings - Removable radiators IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN IEC 60076-22-3:2020
Energetski transformatori – Dio 22-3: Energetski transformatori i spojnice za prigušnice – Izolaciona tečnost za izmjenjivače toplote na vazduh EN IEC 60076-22-3:2019 (IEC 60076-22-3:2019, IDT) Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN IEC 60076-22-4:2020
Energetski transformatori – Dio 22-4: Energetski transformatori i spojnice za prigušnice - Izolaciona tečnost za izmjenjivače toplote na vodu EN IEC 60076-22-4:2019 (IEC 60076-22-4:2019, IDT) Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180
MEST EN IEC 61869-9:2020
Mjerni transformatori - Dio 9: Digitalni interfejs za mjerne transformatore EN IEC 61869-9:2019 (IEC 61869-9:2016, IDT) Instrument transformers - Part 9: Digital interface for instrument transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/35/EU
MEST EN ISO 11296-7:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Dio 7: Oblaganje spiralno uvijenim cijevima EN ISO 11296-7:2019 (ISO 11296-7:2019, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030
MEST EN IEC 61869-14:2020
Mjerni transformatori - Dio 14: Dodatni zahtjevi za strujne transformatore u sistemima sa jednosmjernom strujom EN IEC 61869-14:2019 (IEC 61869-14:2018, IDT) Instrument transformers - Part 14: Additional requirements for current transformers for DC applications IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.200.20
MEST EN IEC 61869-15:2020
Mjerni transformatori - Dio 15: Dodatni zahtjevi za naponske transformatore za primjenu jednosmjerne struje EN IEC 61869-15:2019 (IEC 61869-15:2018, IDT) Instrument transformers - Part 15: Additional requirements for voltage transformers for DC applications IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2004/108/EC
MEST HD 60364-8-2:2020
Niskonaponske električne instalacije - Dio 8-2: Niskonaponske električne instalacije mikro proizvođača električne energije HD 60364-8-2:2018 (IEC 60364-8-2:2018, IDT) Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST HD 60364-8-2:2020/A11:2020
Niskonaponske električne instalacije - Dio 8-2: Niskonaponske električne instalacije mikro proizvođača električne energije HD 60364-8-2:2018/A11:2019 Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST HD 60364-7-704:2020
Niskonaponske električne instalacije – Dio 7-704: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije – Instalacije na gradilištima i mjestima rušenja HD 60364-7-704:2018 (IEC 60364-7-704:2017, MOD) Low voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 91.140.50
MEST EN 50470-1:2008/A1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (a.c.) - Dio 1: Opšti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Mjerna oprema (klase tačnosti A, B i C) EN 50470-1:2006/A1:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50 2014/30/EU, 2014/32/EU
MEST EN 50470-2:2008/A1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (a.c.) - Dio 2: Posebni zahtjevi - Elektromehanički mjerni instrumenti aktivne energije (klase tačnosti A i B) EN 50470-2:2006/A1:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50 2014/32/EU
MEST EN 50470-3:2008/A1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (a.c.) - Dio 3: Posebni zahtjevi - Statički mjerni instrumenti aktivne energije (klase tačnosti A, B i C) EN 50470-3:2006/A1:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN 62056-8-5:2018/Cor.1:2020
Razmjena podataka mjerenja električne energije - Niz DLMS/COSEM - Dio 8-5: Uski opseg OFDM G3-PLC komunikacionog profila za susjedne mreže EN 62056-8-5:2017/AC:2018 (IEC 62056-8-5:2017/COR1:2017, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN IEC 61000-6-1:2020
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 6-1: Opšti standardi - Imunost u stambenim, komercijalnim i lakoindustrijskim okruženjima EN IEC 61000-6-1:2019 ( IEC 61000-6-1:2016, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU, 2014/53/EU
MEST EN IEC 61000-6-2:2020
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 6-2: Opšti standardi - Imunost za industrijska okruženja EN IEC 61000-6-2:2019 (IEC 61000-6-2:2016, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU, 2014/53/EU
MEST EN 13126-16:2020
Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 16: Okovi za prozore sa podizanjem i klizne prozore EN 13126-16:2019 Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift and Slide windows IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST EN 13126-17:2020
Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 17: Okovi za nagibne i klizne prozore EN 13126-17:2019 Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 17: Hardware for Tilt and Slide windows IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST ISO 8273:2020
Vrata i setovi za vrata - Standardni klimatski uslovi za ispitivanje karakteristika vrata i setova za vrata koji se nalaze između različitih klimatskih uslova ISO 8273:1985 Doors and doorsets - Standard atmospheres for testing the performance of doors and doorsets placed between different climates IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50
MEST ISO 8274:2020
Prozori i vrata - Otpornost na ponavljanja otvaranja i zatvaranja - Metoda ispitivanje ISO 8274:2005 Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50
MEST CEN/TR 17365:2020
Metoda za određivanje C3A u klinkeru iz analize cementa CEN/TR 17365:2019 Method for the determination of C3A in the clinker from cement analysis IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN 62054-21:2009/A1:2018/Cor.1:2020
Mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Upravljanje tarifom i opterećenjem - Dio 21: Posebni zahtjevi za uklopne satove EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018 (IEC 62054-21:2004/A1:2017/COR1:2018, IDT) Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches Project Number 66917 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50 2014/30/EU
MEST EN 1527:2020
Građevinski okovi - Okovi za klizna i preklopna vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1527:2019 Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST EN 62052-11:2008/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Opšti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Dio 11: Oprema za mjerenje EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018 (IEC 62052-11:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT) Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 13494:2020
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje čvrstoće pri zatezanju veze izmedju lijepka i osnovnog premaza na termoizolacionom materijalu EN 13494:2019 Thermal insulation products for building applications - Determination of the tensile bond strength of the adhesive and of the base coat to the thermal insulation material IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 13495:2020
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje otpornosti na čupanje spoljašnjih termoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS) (ispitivanje pjenastih blokova) EN 13495:2019 Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems (ETICS) (foam block test) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 15101-1:2020
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od nevezane celuloze (LFCI) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija za proizvode prije ugradnje EN 15101-1:2013+A1:2019 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60 305/2011
MEST EN ISO 29767:2020
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje kratkotrajnog upijanja vode djelimičnim potapanjem EN ISO 29767:2019 (ISO 29767:2019, IDT) Thermal insulating products for building applications - Determination of short-term water absorption by partial immersion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN ISO 16535:2020
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje dugotrajnog upijanja vode potapanjem EN ISO 16535:2019 (ISO 16535:2019, IDT) Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by immersion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN ISO 16536:2020
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje dugotrajnog upijanja vode difuzijom EN ISO 16536:2019 (ISO 16536:2019, IDT) Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by diffusion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST CEN/TR 16443:2020
Obrazloženja za reviziju standarda EN 450-1:2005 + A1:2007 - Leteći pepeo za beton CEN/TR 16443:2013 Backgrounds to the revision of EN 450-1:2005+A1:2007 - Fly ash for concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12350-1:2020
Ispitivanje svježeg betona – Dio 1: Uzorkovanje i opšta aparatura EN 12350-1:2019 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12350-2:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 2: Ispitivanje slijeganja EN 12350-2:2019 Testing fresh concrete - Part 2: Slump test IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN ISO 15876-3:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polibutilen (PB) - Dio 3: Fitinzi EN ISO 15876-3:2017 (ISO 15876-3:2017, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 3: Fittings IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.45, 91.140.60
MEST EN ISO 15876-5:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polibutilen (PB) - Dio 5: Pogodnost sistema za upotrebu EN ISO 15876-5:2017 (ISO 15876-5:2017, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutene (PB) - Part 5: Fitness for purpose of the system IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST EN ISO 15493:2009/A1:2020
Plastični cijevni sistemi za industrijske primjene - Akrilonitril-butadien-stiren (ABS), neomekšani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) i hlorirani poli(vinil-hlorid) (PVC-C) - Specifikacije za komponente i sistem - Metrički nizovi - Izmjena 1 EN ISO 15493:2003/A1:2017 (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004, IDT) Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST CEN/TS 1329-2:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1329-2:2018 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.80
MEST CEN/TS 14758-2:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) — Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 14758-2:2016 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.05, 93.030
MEST CEN/TR 17179:2020
Termoplastični cjevovodi i provodni sistemi – Sistemi za propuštanje i skladištenje kišnice – Postupci za podzemne instalacije CEN/TR 17179:2018 Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.060.30, 23.040.05, 23.040.20
MEST EN 12350-5:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 5: Ispitivanje rasprostiranja pomoću potresne ploče EN 12350-5:2019 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test IDT proglašavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 62052-21:2009/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Opšti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Dio 21: Oprema za upravljanje tarifom i snagom EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018 (IEC 62052-21:2004/A1:2016/COR1:2018, UDT) Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50 2014/30/EU
MEST EN ISO 11296-3:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Dio 3: Obnavljanje sa prijanjajućim cijevima EN ISO 11296-3:2018 (ISO 11296-3:2018, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030
MEST EN 62053-24:2016/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1 S i 1) EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018 (IEC 62053-24:2014/A1:2016/COR1:2018, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20, 91.140.50 2014/30/EU
MEST EN 12350-6:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 6: Gustina EN 12350-6:2019 Testing fresh concrete - Part 6: Density IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12350-7:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 7: Sadržaj vazduha - Metode pritiska EN 12350-7:2019 Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12350-8:2020
Ispitivanje svježeg betona - Dio 8: Samougradjujući beton - Ispitivanje rasprostiranja slijeganjem EN 12350-8:2019 Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-2:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 2: Izrada i njega uzoraka za ispitivanja čvrstoće EN 12390-2:2019 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-3:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 3: Čvrstoća pri pritisku ispitnih uzoraka EN 12390-3:2019 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-4:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 4: Čvrstoća pri pritisku - Specifikacija uređaja za ispitivanje EN 12390-4:2019 Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-5:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 5: Čvrstoća pri savijanju ispitnih uzoraka EN 12390-5:2019 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN ISO 11297-3:2020
Plastični cijevni sistemi za sanaciju podzemnih drenažnih i kanalizacionih mreža pod pritiskom - Dio 3: Povezivanje čvrstim spajanjem EN ISO 11297-3:2018 (ISO 11297-3:2018, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 3: Lining with close-fit pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80. 93.030
MEST EN 12390-7:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 7: Gustina očvrslog betona EN 12390-7:2019 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-8:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 8: Dubina prodiranja vode pod pritiskom EN 12390-8:2019 Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-12:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 12: Određivanje otpornosti betona na karbonatizaciju - Metoda ubrzane karbonatizacije EN 12390-12:2020 Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-15:2020
Ispitivanje očvrslog betona – Dio 15: Adijabatska metoda za određivanje toplote oslobođene u toku očvršćavanja betona EN 12390-15:2019 Testing hardened concrete - Part 15: Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 62053-22:2008/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 22: Statička brojila za aktivnu energiju (klase 0,2 S i 0,5 S) EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018 (IEC 62053-22:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN 12390-16:2020
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 16: Određivanje skupljanja betona EN 12390-16:2019 Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 12390-17:2020
Ispitivanje očvrslog betona – Dio 17: Određivanje tečenja pritisnutog betona EN 12390-17:2019 Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 62053-21:2008/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 21: Statička brojila za aktivnu energiju (klase 1 i 2) EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018 (IEC 62053-21:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN ISO 11298-3:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdijevanje vodom - Dio 3: Obnavljanje sa prijanjajućim cijevima EN ISO 11298-3:2018 (ISO 11298-3:2018, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 93.025
MEST EN 12504-1:2020
Ispitivanje betona u konstrukcijama - Dio 1: Izvađeni uzorci (kernovi) - Uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku EN 12504-1:2019 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 62053-11:2008/A1:2018/Cor.1:2020
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja) - Posebni zahtjevi - Dio 11: Elektromehanička brojila za aktivnu energiju (klase 0,5, 1 i 2) EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018 (IEC 62053-11:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT) Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 11299-1:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdijevanje gasom - Dio 1: Opšte EN ISO 11299-1:2018 (ISO 11299-1:2018, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 1: General IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 75.200
MEST CEN/TR 17310:2020
Karbonatizacija i unos CO2 u beton CEN/TR 17310:2019 Carbonation and CO2 uptake in concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN ISO 11299-3:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdijevanje gasom - Dio 3: Oblaganje prijanjajućim cijevima EN ISO 11299-3:2018 (ISO 11299-3:2018, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 75.200
MEST CEN/TS 12200-2:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za nadzemnu spoljnu upotrebu za kišnu kanalizaciju - Neplastifikovani poli(vinilhlorid) (PVC-U) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 12200-2:2017 Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05
MEST EN 13791:2020
Ocjenjivanje čvrstoće pri pritisku u konstrukcijama i prefabrikovanim betonskim elementima na mjestu ugradnje EN 13791:2019 Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.080.40
MEST EN ISO 13259:2020
Sistemi termoplastičnih cjevovoda za podzemne primjene bez pritiska –Metoda za ispitivanje nepropustljivosti spojeva sa elastomernim zaptivnim prstenom EN ISO 13259:2018 (ISO 13259:2018, IDT) ISO 13259:2010 specifies three basic test pressures for determining the leaktightness of elastomeric sealing ring type joints for buried thermoplastics non-pressure piping systems. It also describes four conditions under which the test can be executed. IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.80
MEST EN ISO 19893:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa – Termoplastične cijevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu – Metoda za ispitivanje otpornosti montiranih sklopova prema cikličnim temperaturnim promjenama EN ISO 19893:2018 (ISO 19893:2011, IDT) Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water - Test method for the resistance of mounted assemblies to temperature cycling IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45
MEST EN 61850-6:2020/A1:2020
Komunikacione mreže i sistemi u podstanicama - Dio 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju u električnim podstanicama koje se odnose na IED EN 61850-6:2010/A1:2018 (IEC 61850-6:2009/A1:2018, IDT) Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in power utility automation systems related to IEDs IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 1015-11:2020
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Dio 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i pritisku očvrslog maltera EN 1015-11:2019 Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15, 91.100.30
MEST EN 13383-2:2020
Hidrotehnički kamen - Dio 2: Metode ispitivanja EN 13383-2:2019 Armourstone, Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15
MEST EN ISO 13056:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa – Sistemi za toplu i hladnu vodu pod pritiskom – Metoda za ispitivanje nepropustljivosti pod vakuumom EN ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011, IDT) Plastics piping systems - Pressure systems for hot and cold water - Test method for leaktightness under vacuum IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60
MEST EN ISO 19892:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa – Termoplastične cijevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu – Metoda ispitivanja otpornosti spojeva na ciklične promjene pritiska EN ISO 19892:2018 (ISO 19892:2011, IDT) Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water - Test method for the resistance of joints to pressure cycling IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60, 83.080.20
MEST EN 13880-7:2020
Vruće nanijete mase za zaptivanje spojeva - Dio 7: Ispitivanje funkcionalnosti mase za zaptivanje spojeva EN 13880-7:2019 Hot applied joint sealants - Part 7: Function testing of joint sealants IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST CEN ISO/TS 15877-7:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15877-7:2018 (ISO/TS 15877-7:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.20, 91.140.60
MEST EN 61970-453:2015/A1:2020
Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja energijom (EMS-API) - Dio 453: Razmjena grafičkih prikaza EN 61970-453:2014/A1:2019 (IEC 61970-453:2014/A1:2018, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 453: Diagram layout profile IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST CEN ISO/TS 15875-7:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Umreženi polietilen (PE-X) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15875-7:2018 (ISO/TS 15875-7:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 03.120.20, 23.040.20, 91.140.60
MEST CEN ISO/TS 15874-7:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polipropilen (PP) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15874-7:2018 (ISO/TS 15874-7:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem fr ISME/TK 008 03.120.20, 23.040.01, 91.140.60
MEST EN 13036-5:2020
Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina - Metode ispitivanja - Dio 5: Određivanje pokazatelja podužne neravnosti EN 13036-5:2019 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 17.040.20, 93.080.10
MEST CEN ISO/TS 15876-7:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polibutilen (PB) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15876-7:2018 (ISO/TS 15876-7:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 03.120.20, 23.040.20, 91.140.60
MEST EN 13880-6:2020
Vruće nanijete mase za zaptivanje spojeva - Dio 6: Metoda za pripremanje uzoraka za ispitivanje EN 13880-6:2019 Hot applied joint sealants - Part 6: Method for the preparation of samples for testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST CEN ISO/TS 22391-7:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 22391-7:2018 (ISO/TS 22391-7:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.00, 91.140.60, 93.025
MEST EN IEC 61850-8-2:2020
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Dio 8-2: Mapiranje specifičnih komunikacionih usluga (SCSM) - Mapiranje protokola prisutnosti poruka za proširene poruke (KSMPP) EN IEC 61850-8-2:2019 (IEC 61850-8-2:2018, IDT) Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-2: Specific Communication Service Mapping (SCSM) - Mapping to Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 21225-1:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za zamjenu podzemnih mreža cjevovoda bez iskopavanja – Dio 1: Zamjena cjevovoda razaranjem cijevi i vađenjem cijevi EN ISO 21225-1:2018 (ISO 21225-1:2018, IDT) Plastics piping systems for the trenchless replacement of underground pipeline networks - Part 1: Replacement on the line by pipe bursting and pipe extraction IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80
MEST EN IEC 61968-4:2020
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima - Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom - Dio 4: Interfejsi za upravljanje zapisima i sredstvima EN IEC 61968-4:2019 (IEC 61968-4:2019, IDT) Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN ISO 21225-2:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za zamjenu podzemnih mreža cjevovoda bez iskopavanja – Dio 2: Postavljanje cjevovoda usmjerenim horizontalnim bušenjem i udarnim probijanjem EN ISO 21225-2:2018 (ISO 21225-2:2018, IDT) Plastics piping systems for the trenchless replacement of underground pipeline networks - Part 2: Replacement off the line by horizontal directional drilling and impact moling IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80
MEST EN 12697-2:2020
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje granulometrijskog sastava EN 12697-2:2015+A1:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 55016-4-2:2014/A2:2020
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 4-2: Nepouzdanosti, statistike i modeliranje granica - Mjerenje nepouzdanosti instrumenata EN 55016-4-2:2011/A2:2018 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 11299-2:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdijevanje gasom - Dio 2: Postavljanje cjevovoda kontinualnim cijevima EN ISO 11299-2:2018 (ISO 11299-2:2018, IDT) Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45, 75.200
MEST EN IEC 61000-6-4:2020
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 6-4: Opšti standardi - Standard emisije za industrijska okruženja EN IEC 61000-6-4:2019 (IEC 61000-6-4:2018, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10
MEST EN ISO 15494:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu — Polibuten (PB), polietilen (PE), polietilen povišene otpornosti na temperaturu (PE-RT), umreženi polietilen (PE-X) i polipropilen (PP) — Metričke serije za specifikacije za komponente i sistem EN ISO 15494:2018 (ISO 15494:2015, IDT) Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN ISO 13257:2020
Termoplastični sistemi cjevovoda za primjenu bez pritiska – Metoda ispitivanja otpornosti prema cikličnom izlaganju povišenim temperaturama EN ISO 13257:2018 (ISO 13257:2018, IDT) Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Test method for resistance to elevated temperature cycling IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.80
MEST EN 12697-55:2020
Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja – Dio 55: Organoleptička procjena mješavina s bitumenskom emulzijom EN 12697-55:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 55: Organoleptic assessment of mixtures with bitumen emulsion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12697-54:2020
Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja – Dio 54: Njega uzoraka za ispitivanje mješavina sa bitumenskom emulzijom EN 12697-54:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 54: Curing of specimen for test of mixtures with bitumen emulsion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST CEN/TR 14739:2020
Šema za ocjenu rizika za zapaljiva rashladna sredstva kućnih frižidera i zamrzivača CEN/TR 14739:2004 Scheme for carrying out a risk assessment for flammable refrigerants in case of household refrigerators and freezers IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 71.100.45, 97.040.30
MEST EN 12697-56:2020
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 56: Priprema uzorka statičkim zbijanjem EN 12697-56:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 56: Specimen preparation by static compaction IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 13136:2020
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Uređaji za rasterećenje pritiska i njihovi pripadajući cjevovodi - Metode proračuna EN 13136:2013+A1:2018 Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.080, 27.200 2014/68/EU
MEST EN 12697-53:2020
Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja – Dio 53: Povećanja kohezije metodom mjerenja razastiranja EN 12697-53:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 53: Cohesion increase by spreadability-meter method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN IEC 55016-1-4:2020
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 1-4: Aparati za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Antene i ispitna mjesta za mjerenja izračenih smetnji EN IEC 55016-1-4:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 4018:2020
Vijci sa šestostranom glavom i navojem do glave — Klasa izrade C EN ISO 4018:2011 (ISO 4018:2011, IDT) Hexagon head screws - Product grade C IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.10
MEST EN 14399-7:2020
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Dio 7: Sistem HR - Kompleti vijaka sa upuštenom glavom i navrtki EN 14399-7:2018 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 7: System HR - Countersunk head bolt and nut assemblies IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN 14399-8:2020
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Dio 8: Sistem HV - Kompleti vijaka sa šestostranom glavom za tačno nalijeganje i navrtki EN 14399-8:2018 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 8: System HV - Hexagon fit bolt and nut assemblies IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN 14399-10:2020
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Dio 10: Sistem HRC - Sklopovi vijaka i navrtki sa kalibriranim predopterećenjem EN 14399-10:2018 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN 13108-4:2017/Cor.1:2020
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 4: Vruće valjani asfalt EN 13108-4:2016/AC:2017 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 14399-9:2020
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Dio 9: Sistem HR ili HV – Indikatori pravca zatezanja za sklopove vijaka i navrtki EN 14399-9:2018 High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 9: System HR or HV - Direct tension indicators for bolt and nut assemblies IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN ISO 1891-4:2020
Djelovi za pričvršćivanje – Rječnik – Dio 4: Kontrola, inspekcija, isporuka, prihvatanje i kvalitet EN ISO 1891-4:2018 (ISO 1891-4:2018, IDT) Fasteners - Vocabulary - Part 4: Control, inspection, delivery, acceptance and quality IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.040.21, 21.060.01
MEST EN 61000-3-3:2015/A1:2020
Elektromagnetna kompatibilnost - Dio 3-3: Granične vrijednosti - Ograničenje naponskih promjena, fluktuacija napona i treperenja u javnim niskonaponskim sistemima napajanja, za opremu sa nominalnom strujom ≤16 A po fazi i koja ne podliježe uslovljenom priključenju EN 61000-3-3:2013/A1:2019 (IEC 61000-3-3:2013/A1:2017, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10 2014/30/EU, 2014/53/EU
MEST EN 13108-31:2020
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 31: Asfalt-beton sa bitumenskom emulzijom EN 13108-31:2019 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 31: Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12407:2020
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Petrografsko ispitivanje EN 12407:2019 Natural stone test methods - Petrographic examination IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 73.020, 91.100.15
MEST EN ISO 4759-3:2020
Tolerancije djelova za pričvršćivanje – Dio 3: Ravne podloške za vijke i navrtke – Klase izrade A, C i F EN ISO 4759-3:2016 (ISO 4759-3:2016, IDT) Tolerances for fasteners - Part 3: Washers for bolts, screws and nuts - Product grades A, C and F IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.30
MEST EN IEC 61000-3-2:2020
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) EN IEC 61000-3-2:2019 (IEC 61000-3-2:2018, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10 2014/30/EU, 2014/53/EU
MEST EN ISO 16228:2020
Djelovi za pričvršćivanje – Tipovi dokumenata za kontrolisanje EN ISO 16228:2018 (ISO 16228:2017, IDT) Fasteners - Types of inspection documents IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN ISO 4042:2020
Djelovi za pričvršćivanje - Elektrolitičke prevlake EN ISO 4042:2018 (ISO 4042:2018, IDT) Fasteners - Electroplated coating systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01
MEST EN ISO 10683:2020
Djelovi za pričvršćivanje – Neelektrolitički nanesene lisnate prevlake cinka EN ISO 10683:2018 (ISO 10683:2018, IDT) Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coating systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01, 25.220.40
MEST EN ISO 898-3:2020
Mehanička svojstva djelova za pričvršćivanje izrađenih od ugljeničnog i legiranog čelika - Dio 3: Ravne podloške sa utvrđenim klasama karakteristika EN ISO 898-3:2018 (ISO 898-3:2018, IDT) Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 3: Flat washers with specified property classes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.20
MEST EN IEC 61000-4-18:2020
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-18: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje imunosti na prigušeni oscilirajući talas EN IEC 61000-4-18:2019 (IEC 61000-4-18:2019, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 888:2020
Djelovi za pričvršćivanje – Vijci i usadni vijci – Nazivne dužine i dužine navoja EN ISO 888:2018 (ISO 888:2012, IDT) Fasteners - Bolts, screws and studs - Nominal lengths and thread lengths IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.10
MEST EN 55016-4-2:2014/A2:2018/Cor.1:2020
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 4-2: Nepouzdanosti, statistike i modeliranje granica - Mjerenje nepouzdanosti instrumenata EN 55016-4-2:2011/A2:2018/AC:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST EN ISO 14847:2020
Rotacione zapreminske pumpe - Tehnički zahtjevi EN ISO 14847:1999 (ISO 14847:1999, IDT) Rotary positive displacement pumps - Technical requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN ISO 14414:2020
Procjena energije pumpnih sistema EN ISO 14414:2019 (ISO/ASME 14414:2019, IDT) Pump system energy assessment IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN 15655-1:2020
Cijevi, cijevni spojni djelovi (fitinzi) i pomoćni djelovi od nodularnog liva – Zahtjevi i metode ispitivanja za organske obloge cijevi i fitinga od nodularnog liva – Dio 1: Poliuretanska obloga cijevi i fitinga EN 15655-1:2018 Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic linings of ductile iron pipes and fittings - Part 1: Polyurethane lining of pipes and fittings IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.10, 23.040.40
MEST EN 15399:2020
Gasna infrastruktura – Sistemi menadžmenta bezbjednošću za gasne mreže maksimalnog radnog pritiska do i uključujući 16 bar EN 15399:2018 Gas infrastructure - Safety Management System for Gas Networks with maximum operting pressure up to and including 16 bar IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 03.100.70, 91.140.40
MEST CEN/TR 16940:2020
Gasne instalacije u domaćinstvu – Preporuke za bezbjednost CEN/TR 16940:2016 Domestic gas installations - Recommendations for safety IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 91.140.40
MEST EN 16726:2020
Gasna infrastruktura – Kvalitet gasa – Grupa H EN 16726:2015+A1:2018 Gas infrastructure - Quality of gas - Group H IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.060
MEST EN 13373:2020
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje geometrijskih karakteristika elemenata EN 13373:2020 Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15
MEST EN 12285-1:2020
Fabrički izrađeni čelični rezervoari – Dio 1: Horizontalne cilindrične jednoslojne i dvoslojne cistijerne za podzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti koje zagađuju vodu koje nijesu za grijanje i hlađenje zgrada EN 12285-1:2018 Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.10 305/2011
MEST EN 12285-3:2020
Fabrički izrađeni čelični rezervoari – Dio 3: Horizontalni cilindrični jednoslojni i dvoslojni rezervoari za podzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti koje zagađuju vodu za grijanje i hlađenje zgrada EN 12285-3:2019 Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.10 305/2011
MEST EN 13480-2:2018/A1:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali EN 13480-2:2017/A1:2018 Metallic industrial piping - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 13480-2:2018/A2:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali EN 13480-2:2017/A2:2018 Metallic industrial piping - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 13480-2:2018/A3:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali EN 13480-2:2017/A3:2018 Metallic industrial piping - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 13480-5:2018/A1:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 5: Kontrolisanje i ispitivanje EN 13480-5:2017/A1:2019 Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 13480-1:2020/A1:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 1: Uopšteno EN 13480-1:2017/A1:2019 Metallic industrial piping - Part 1: General IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 13358:2020
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje destilacionih karakteristika razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih s mineralnim uljima za omekšavanje EN 13358:2019 Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50
MEST EN 10025-2:2020
Toplo valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 2: Tehnički uslovi isporuke za nelegirane konstrukcione čelike EN 10025-2:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10, 77.140.45, 77.140.50
MEST EN 13480-1:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 1: Uopšteno EN 13480-1:2017 Metallic industrial piping - Part 1: General IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.03 2014/68/EU
MEST EN 13480-8:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 8: Dopunski zahtjevi za cjevovode od aluminijuma i legure aluminijuma EN 13480-8:2017 Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 13480-3:2020
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 3: Projektovanje i proračun EN 13480-3:2017 Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN ISO 15874-2:2015/A1:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polipropilen (PP) - Dio 2: Cijevi - Izmjena 1 EN ISO 15874-2:2013/A1:2018 (ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST EN ISO 15874-3:2015/A1:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polipropilen (PP) - Dio 3: Fitinzi - Izmjena 1 EN ISO 15874-3:2013/A1:2018 (ISO 15874-3:2013/Amd 1:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.45, 91.140.60
MEST EN ISO 15874-5:2015/A1:2020
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polipropilen (PP) - Dio 5: Pogodnost sistema za upotrebu - Izmjena 1 EN ISO 15874-5:2013/A1:2018 (ISO 15874-5:2013/Amd 1:2018, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST CEN/TS 13445-501:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu – Dio 501: Akustična emisija opreme pod pritiskom CEN/TS 13445-501:2018 Unfired pressure vessels - Part 501: Acoustic emission for pressure vessels IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30
MEST CR 13642:2020
Prirubnice i njihovi spojevi — Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem — Osnovne informacije CR 13642:1999 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Background information IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60
MEST EN ISO 21012:2020
Posude za kriogene gasove – Crijeva EN ISO 21012:2018 (ISO 21012:2018, IDT) Cryogenic vessels - Hoses IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40, 83.140.40 2008/68/EC, 2014/68/EU
MEST EN 17127:2020
Spoljašnje tačke za pražnjenje i distribuciju vodonika i odgovarajući protokol za punjenje EN 17127:2018 Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 71.100.20, 27.075 2014/94/EU
MEST EN 17124:2020
Vodonično gorivo – Specifikacija proizvoda i obezbeđenje kvaliteta – Membrana za razmjenu protona (PEM) u primjeni gorivnih ćelija za drumska vozila EN 17124:2018 Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 71.100.20, 27.075 2014/94/EU
MEST EN ISO 23208:2020
Kriogene posude - Čistoća za kriogenu upotrebu EN ISO 23208:2019 (ISO 23208:2017, IDT) Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC
MEST CR 13445-7:2020
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 7: Uputstvo za korišćenje postupaka usaglašenosti CR 13445-7:2002 Unfired pressure vessels - Part 7: Guidance on the use of the conformity procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 97/23/EC
MEST CR 12953-14:2020
Komorni kotlovi - Dio 14: Uputstvo za uključivanje kontrolnog tijela nezavisnog od proizvođača CR 12953-14:2002 Shell boilers - Part 14: Guideline for involvement of an inspection body independent of the manufacturer IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.060.30, 27.100 97/23/EC
MEST CR 12952-17:2020
Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 17: Uputstvo za uključivanje kontrolnog tijela nezavisnog od proizvođača CR 12952-17:2002 Water boilers and auxiliary installations - Part 17: Guideline for the involvement of an inspection body independent of the manufacturer IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.040 97/23/EC
MEST EN 14596:2020
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Pomoćna oprema za rezervoare - Ventil za otpuštanje pritiska u hitnim slučajevima EN 14596:2018 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20, 23.060.40 2008/68/EC
MEST EN 13317:2020
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Pomoćna oprema za rezervoare - Sklop poklopca ulaznog otvora EN 13317:2018 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 17110:2020
Cistijerne za transport opasne robe – Oprema za servisiranje cistijerni – Razvodni ventil za paru EN 17110:2018 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20, 23.060.99 2009/126/EC, 94/63/EC
MEST EN 14025:2020
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Metalni rezervoari pod pritiskom - Projektovanje i izrada EN 14025:2018 Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 10025-3:2020
Toplo valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 3: Tehnički uslovi isporuke za normalizovane /normalizovano valjane zavarljive sitnozrne konstrukcione čelike EN 10025-3:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10, 77.140.50
MEST EN 10025-4:2020
Toplo valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 4: Tehnički uslovi isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrne konstrukcione čelike EN 10025-4:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10, 77.140.50
MEST EN 12972:2020
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Ispitivanje, kontrola i označavanje metalnih rezervoara EN 12972:2018 Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 14116:2020
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Digitalni interfejs za uređaje za prepoznavanje proizvoda za naftne proizvode EN 14116:2012+A2:2018 Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for product recognition devices for liquid fuels IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20, 35.240.60
MEST EN 10025-5:2020
Toplo valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 5: Tehnički uslovi isporuke za konstrukcione čelike sa povećanom otpornošću na dejstvo atmosferske korozije EN 10025-5:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10, 77.140.50
MEST EN 16657:2020
Rezervoari za transport opasne robe – Oprema transportnih rezervoara za uređaje za sprječavanje prepunjavanja stabilnih rezervoara EN 16657:2016+A1:2018 Tanks for the transport of dangerous goods - Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.10, 23.020.20, 75.200
MEST EN 10025-6:2020
Toplo valjani proizvodi od konstrukcionih čelika - Dio 6: Tehnički uslovi isporuke za pljosnate proizvode od konstrukcionih čelika visoke čvrstoće istezanja u kaljenom i otpuštenom stanju EN 10025-6:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10, 77.140.50
MEST EN 10210-2:2020
Šuplji profili od konstrukcionog čelika izrađeni u toplom stanju – Dio 2: Dozvoljena odstupanja, mjere i karakteristike profila EN 10210-2:2019 Hot finished steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.75
MEST EN 14564:2020
Rezervoari za transport opasnih materija -Terminologija EN 14564:2019 Tanks for transport of dangerous goods - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.040.13, 01.040.23, 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 10225-1:2020
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 1: Ploče EN 10225-1:2019 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 1: Plates IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10
MEST EN 81-70:2020
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebni uslovi za putničke i putničko-teretne liftove - Dio 70: Pristupačnost liftovima, uključujući i osobe sa posebnim potrebama EN 81-70:2018 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90 2014/33/EU
MEST EN 81-77:2020
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primjena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Dio 77: Liftovi izloženi seizmičkim uslovima EN 81-77:2018 Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.120.25, 91.140.90 2014/33/EU
MEST EN 10225-2:2020
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 2: Profili EN 10225-2:2019 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 2: Sections IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10
MEST EN 10225-3:2020
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 3: Toplo oblikovani šuplji profili EN 10225-3:2019 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10
MEST EN 81-71:2020
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebni uslovi za putničke i putničko-teretne liftove - Dio 71: Liftovi otporni na vandalsko ponašanje EN 81-71:2018+AC:2019 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90 2014/33/EU
MEST EN 81-28:2020
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz putnika i tereta - Dio 28: Daljinski alarm za putničke i putničko-teretne liftove EN 81-28:2018+AC:2019 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.320, 91.140.90 2014/33/EU
MEST EN 1459-2:2020
Terenska vozila – Zahtjevi za bezbjednost i verifikaciju – Dio 2: Vozila sa obrtnom nadgradnjom i promjenljivim dohvatom EN 1459-2:2015+A1:2018 Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060 2006/42/EC
MEST EN 10225-4:2020
Zavarljivi konstrukcioni čelici za stacionarne morske konstrukcije - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 3: Hladno oblikovani zavareni šuplji profili EN 10225-4:2019 Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 4: Cold formed welded hollow sections IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.10, 77.140.75
MEST EN 16842-1:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 1: Opšti zahtjevi EN 16842-1:2018 Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 16842-2:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 2: Čeoni viljuškari sa sjedištem za rukovaoca i terenski viljuškari sa ramom, nosivosti do i uključujući 10 t EN 16842-2:2018 Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 2: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks up to and including 10 000 kg capacity IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 16842-3:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 3: Viljuškari nosivosti do i uključujući 10 EN 16842-3:2018 Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 3: Reach trucks up to and including 10 000 kg capacity IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST CEN/TR 17079:2020
Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Dodatni nekonstrukcijski sistemi CEN/TR 17079:2018 Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 21.060.01, 91.080.40
MEST EN 16842-4:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 4: Viljuškari sa promjenljivim dohvatom nosivosti do i uključujući 10 t EN 16842-4:2019 Powered industrial trucks- Visibility - Test methods and verification - Part 4 : Industrial variable reach trucks up to and including 10 000 kg capacity IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 16842-6:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 6: Čeoni viljuškari sa sjedištem za rukovaoca i terenski viljuškari sa ramom, nosivosti veće od 10 t EN 16842-6:2018 Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 6: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks greater than 10 000 kg capacity IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST CEN/TR 17080:2020
Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Kanali za ankere - Dodatna pravila CEN/TR 17080:2018 Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 21.060.01, 91.080.40
MEST EN 16842-7:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 7: Viljuškari sa promjenljivim dohvatom i ramom za rukovanje teretnim kontejnerima dužine 6 m i dužim EN 16842-7:2018 Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 7: Variable-reach and masted container trucks handling freight containers of 6 m (20 ft) length and longer IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST CEN/TR 17081:2020
Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu - Plastični proračun sredstava za pričvršćenje s glavom i naknadno ugrađenim spojnim sredstvima CEN/TR 17081:2018 Design of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 21.060.01, 91.080.40
MEST CEN/TR 17231:2020
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Saobraćajno opterećenje na mostovima - Interakcija mosta i saobraćajne trake CEN/TR 17231:2018 Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 91.010.30, 93.040
MEST EN 13001-3-4:2020
Dizalice – Konstrukcija uopšte – Dio 3-4: Granična stanja i dokaz o sigurnosti mašine – Ležaji EN 13001-3-4:2018 Cranes - General design - Part 3-4: Limit states and proof of competence of machinery - Bearings IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 21.100.01, 53.020.20 2006/42/EC
MEST EN 16842-9:2020
Samohodna vozila za unutrašnji transport – Vidljivost – Metode ispitivanja i verifikacija – Dio 9: Regalni viljuškari sa podiznim mjestom za rukovaoca EN 16842-9:2019 Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 9: Order-picking, lateral- and front-stacking trucks with elevating operator position IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST CEN/TS 1459-8:2020
Terenska vozila – Zahtjevi za bezbjednost i verifikaciju – Dio 8: Vozila sa promjenljivim dohvatom CEN/TS 1459-8:2018 Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 8: Variable-reach tractors IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 16796-4:2020
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja - Dio 4: Terenska vozila sa promjenljivim dohvatom EN 16796-4:2019 Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 4: Variable-reach rough-terrain trucks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN ISO 24134:2020
Vozila za unutrašnji transport – Dodatni zahtjevi za automatske funkcije na vozilima EN ISO 24134:2018 (ISO 24134:2006, IDT) Industrial trucks - Additional requirements for automated functions on trucks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN ISO 14890:2020
Transportne trake - Karakteristike tekstilnih transportnih traka za opštu primjenu, sa gumenom ili plastičnom oblogom EN ISO 14890:2013 (ISO 14890:2013, IDT) Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for general use IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN ISO 20238:2020
Transportne trake – Ispitivanje trenja na pogonskom bubnju EN ISO 20238:2019 (ISO 20238:2018, IDT) Conveyor belts - Drum friction testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN ISO 7590:2020
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične užadi – Metode određivanja ukupne debljine i debljine obloge EN ISO 7590:2018 (ISO 7590:2018, IDT) Steel cord conveyor belts - Methods for the determination of total thickness and cover thickness IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN ISO 21183-2:2020
Lake transportne trake - Dio 2: Lista ekvivalentnih izraza EN ISO 21183-2:2018 (ISO 21183-2:2018, IDT) Light conveyor belts - Part 2: List of equivalent terms IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.53, 53.040.20
MEST EN 1907:2020
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba - Terminologija EN 1907:2017 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.45, 45.100
MEST EN 17064:2020
Zahtjevi za bezbjednost žičara za prevoz osoba – Prevencija i gašenje požara EN 17064:2018 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2016/424
MEST EN 1709:2020
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba – Pregled pre preuzimanja, uputstva za održavanje, pregledi u toku upotrebe i provjere EN 1709:2019 Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Precommissioning inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2016/424
MEST EN 12927:2020
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz osoba – Užad EN 12927:2019 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2016/424
MEST EN 16286-1:2020
Primjene na željeznici — Prelazni uređaji — Dio 1: Glavne primjene EN 16286-1:2013 Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 1: Main applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16704-1:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Bezbjednost tokom radova na kolosjeku – Dio 1: Rizici na željeznici i opšti principi zaštite stacionarnih i mobilnih gradilišta EN 16704-1:2016 Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 1: Railway risks and common principles for protection of fixed and mobile work sites IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16704-2-1:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Bezbjednost tokom radova na kolosjeku – Dio 2-1: Opšta rješenja i tehnologije – Tehnički zahtjevi za sisteme upozorenja na kolosjeku (TWS) EN 16704-2-1:2016 Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 2-1: Common solutions and technologies - Technical requirements for Track Warning Systems (TWS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16704-3:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Bezbjednost tokom radova na kolosjeku – Dio 3: Stručna osposobljenost osoblja za izvođenje radova na kolosjeku i u blizini kolosjeka EN 16704-3:2016 Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 3: Competences for personnel related to work on or near tracks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST CEN/TR 16251:2020
Primjene na željeznici – Uslovi sredine – Smjernice za konstruisanje voznog parka CEN/TR 16251:2016 Railway applications - Environmental conditions - Design guidance for rolling stock IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16362:2020
Primjene na željeznici — Opsluživanje vozila u mjestu — Snabdjevanje vodom EN 16362:2013 Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16584-1:2020
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Opšti zahtjevi – Dio 1: Kontrast EN 16584-1:2017 Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 1: Contrast IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.020 2008/57/EC
MEST EN 16584-2:2020
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Opšti zahtjevi – Dio 2: Informacije EN 16584-2:2017 Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 2: Information IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.020 2008/57/EC
MEST EN 16584-3:2020
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Opšti zahtjevi – Dio 3: Optičke i frikcione karakteristike EN 16584-3:2017 Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 3: Optical and friction characteristics IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.020 2008/57/EC
MEST EN 16585-1:2020
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Dio 1: Toaleti EN 16585-1:2017 Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components onboard rolling stock - Part 1: Toilets IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16585-2:2020
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Dio 2: Elementi za sjedenje, stajanje i kretanje EN 16585-2:2017 Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components on board rolling stock - Part 2: Elements for sitting, standing and moving IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16585-3:2020
Primjene na željeznici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Dio 3: Prolazi i unutrašnja vrata EN 16585-3:2017 Railway applications - Design for PRM use - Equipment and components on board rolling stock - Part 3: Clearways and internal doors IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 11.180.01, 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 13802:2020
Primjene na željeznici - Komponente elastičnog oslanjanja - Hidraulični amortizeri EN 13802:2013 Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 16860:2020
Primjene na željeznici – Zahtjevi i opšti principi za pričvršćivanje tereta u željezničkom teretnom saobraćaju EN 16860:2019 Railway applications - Requirements and general principles for securing payload in rail freight transport IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20, 55.180.99 2008/57/EC
MEST EN 17065:2020
Primjene na željeznici – Kočenje – Procedura ispitivanja putničkih vagona EN 17065:2018 Railway applications - Braking - Passenger coach test procedure IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST CEN/TR 16891:2020
Primjene na željeznici – Akustika – Metode mjerenja kombinovane hrapavosti, slabljenja zvuka u šini i prenosne funkcije CEN/TR 16891:2016 Railway applications - Acoustics - Measurement method for combined roughness, track decay rates and transfer functions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 17.140.30, 93.100 2008/57/EC
MEST EN 14811:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Pruga za posebnu namjenu - Žljebaste i pridružene konstrukcije EN 14811:2019 Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved rails and associated construction profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 13231-5:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prijem radova – Dio 5: Procedure za reprofilisanje šina u kolosjecima, skretnicama, ukrštajima i dilatacionim spravama EN 13231-5:2018 Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 14587-1:2020
Primjene na željeznici – Infrastruktura – Sučeono zavarivanje novih šina varničenjem – Dio 1: Zavarivanje šina od čelika kvaliteta R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT i R400HT u stacionarnom postrojenju EN 14587-1:2018 Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 25.160.10, 93.100
MEST EN 13674-4:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Šine - Dio 4: Vinjolove šine mase jednake ili veće od 27 kg/m i manje od 46 kg/m EN 13674-4:2019 Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 13103-1:2020
Primjene na željeznici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Dio 1: Metoda projektovanja za osovine sa spoljašnjim uležištenjem EN 13103-1:2017 Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 16839:2020
Primjene na željeznici – Vozni park – Raspored opreme na čelu vozila EN 16839:2017 Railway applications - Rolling stock - Head stock layout IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST CEN/TR 16513:2020
Primjene na željeznici — Kolosjek — Anketa o kvalitetu geometrije koloseka CEN/TR 16513:2014 Railway applications - Track - Survey of track geometry quality IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 15595:2020
Primjene na željeznici - Kočenje - Protivklizna zaštita EN 15595:2018 Railway applications - Braking - Wheel slide protection IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 15551:2020
Primjene na željeznici - Šinska vozila - Odbojnici EN 15551:2017 Railway applications - Railway rolling stock - Buffers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16704-2-2:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Bezbjednost tokom radova na kolosjeku – Dio 2-2: Opšta rešenja i tehnologije – Zahtjevi za zaštitne EN 16704-2-2:2016 Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 2-2: Common solutions and technology - Requirements for barriers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16727-2-2:2020
Primjene na željeznici — Kolosjek — Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh — Neakustička svojstva — Dio 2-2: Mehanička svojstva pod dinamičkim opterećenjem uzrokovanim prolaskom vozova — Metoda proračuna EN 16727-2-2:2016 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 2-2: Mechanical performance under dynamic loadings caused by passing trains - Calculation method IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 14730-1:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Aluminotermijsko zavarivanje šina - Dio 1: Odobrenje postupka zavarivanja EN 14730-1:2017 Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 25.160.10, 93.100
MEST EN 16922:2020
Primjene na željeznici — Opsluživanje vozila u mjestu — Oprema za pražnjenje rezervoara otpadnih voda EN 16922:2017+A1:2019 Railway applications - Ground based services - Vehicle waste water discharge equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 14752:2020
Primjene na željeznici – Sistemi bočnih ulaznih vrata za vozni park EN 14752:2019 Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.140 2016/797/EU
MEST EN 13146-10:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Metode ispitivanja sistema šinskih pričvršćenja - Dio 10: Ispitivanje otpornosti na čupanje EN 13146-10:2017 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 10: Proof load test for pull-out resistance IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16727-1:2020
Primjene na željeznici — Kolosjek — Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh — Neakustička svojstva — Dio 1: Mehanička svojstva pod statičkim opterećenjem – Metode proračuna i ispitivanja EN 16727-1:2018 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance under static loadings - Calculation and test method IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 13848-1:2020
Primjene na željeznici — Kolosjek — Kvalitet geometrije kolosjeka — Dio 1: Definisanje parametara geometrije kolosjeka EN 13848-1:2019 Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1: Characterization of track geometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16989:2020
Primjene na željeznici – Zaštita od požara u željezničkim vozilima – Ispitivanje ponašanja kompletnog sjedišta pri požaru EN 16989:2018 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Fire behaviour test for a complete seat IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.220.40, 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 17084:2020
Primjene na željeznici – Zaštita od požara u željezničkim vozilima – Ispitivanje otrovnosti materijala i komponenata EN 17084:2018 Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Toxicity test of materials and components IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.220.40, 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16727-2-1:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh - Neakustička svojstva - Dio 2-1: Mehanička svojstva pod dinamičkim opterećenjem uzrokovanim prolaskom vozova – Otpornost na zamor EN 16727-2-1:2018 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 2-1: Mechanical performance under dynamic loadings due to passing trains - Resistance to fatigue IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 12150-1:2020
Građevinsko staklo - Toplo kaljeno natrijum-krečno silikatno bezbjednosno staklo - Dio 1: Definicija i opis EN 12150-1:2015+A1:2019 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN IEC 61300-2-54:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i mjerenja - Dio 2-54: Testovi - Korozivna atmosfera (mješoviti gas) EN IEC 61300-2-54:2019 (IEC 61300-2-54:2019, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-54: Tests - Corrosive atmosphere (mixed gas) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST EN 63077:2020
Dobre prakse renoviranja medicinske opreme za snimanje EN IEC 63077:2019 (IEC 63077:2019, IDT) Good refurbishment practices for medical imaging equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.55
MEST EN 1279-2:2020
Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Dio 2: Metoda dugotrajnog ispitivanja i zahtjevi za prodiranje vlage EN 1279-2:2018 Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 305/2011
MEST EN 17074:2020
Građevinsko staklo - Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda za proizvode od ravnog stakla EN 17074:2019 Glass in building - Environmental product declaration - Product category rules for flat glass products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 1096-5:2020
Građevinsko staklo - Staklo sa premazom - Dio 5: Metoda ispitivanja i klasifikacija prema osobinama samočišćenja stakla sa prevlakom EN 1096-5:2016 Glass in building - Coated glass - Part 5 - Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 15681-1:2020
Građevinsko staklo - Osnovni proizvodi od aluminijum-silikatnog stakla - Dio 1: Definicije i opšta fizička i mehanička svojstva EN 15681-1:2016 Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 305/2011
MEST EN 4652-220:2020
Vazduhoplovstvo – Konektori, koaksijalni kabl, radio-frekvencija – Dio 220: TNC interfejs tipa 2 – Verzija krimpovanja – Ravan utikač – Standard za proizvod EN 4652-220:2017 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 220: Type 2, TNC interface - Crimp version - Straight plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4694:2020
Vazduhoplovstvo – Spona sa integrisanim vijcima – Sklopovi kodova D, E i F EN 4694:2017 Aerospace series - Tie rod with integrated bolts - Assembly code D, E and F IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4692:2020
Vazduhoplovstvo – Spona sa integrisanim vijcima – Obujmica EN 4692:2017 Aerospace series - Tie Rod with integrated bolts -Locking clip IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4695:2020
Vazduhoplovstvo – Spona sa integrisanim vijcima – Sklopovi kodova G, H i K EN 4695:2017 Aerospace series - Tie Rod with integrated bolts - Assembly Code G, H and K IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4702-02:2020
Vazduhoplovstvo – Brzootpuštajući sistemi za pričvršćivanje namijenjeni za nestrukturalne i unutrašnje primjene – Dio 02: Kombinacija opružne stezaljke i klina EN 4702-02:2017 Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural and lining applications - Part 02: Spring clamp stud combination IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4702-03:2020
Vazduhoplovstvo – Brzootpuštajući sistemi za pričvršćivanje namijenjeni za nestrukturalne i unutrašnje primjene – Dio 03: Klin – brzootpuštajući i zabravljujući EN 4702-03:2017 Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural and lining applications - Part 03: Stud - quick-release and locking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4702-04:2020
Vazduhoplovstvo – Brzootpuštajući sistemi za pričvršćivanje namjenjeni za nestrukturalne i unutrašnje primjene – Dio 04: Opružna stezaljka EN 4702-04:2017 Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural and lining applications - Part 04: Spring clamp IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4702-05:2020
Vazduhoplovstvo – Brzootpuštajući sistemi za pričvršćivanje namjenjeni za nestrukturalne i unutrašnje primjene – Dio 05: Potporne podloške EN 4702-05:2017 Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural and lining applications - Part 05: Retaining washer IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 9300-007:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 007: Termini i reference EN 9300-007:2017 Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 007: Terms and References IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020, 01.110
MEST EN 9300-005:2020
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Dio 005: Autentifikacija i verifikacija EN 9300-005:2017 Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 005: Authentication and Verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 6128:2020
Vazduhoplovstvo – Oklopljeni vijak, sa 100° ravnom glavom, velike čvrstoće EN 6128:2017 Aerospace series - Blind bolt, 100° flush head, high strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN IEC 60068-3-3:2020
Ispitivanja uticaja okoline – Dio 3-3: Prateća dokumentacija i smjernice – Metode seizmičkih ispitivanja opreme EN IEC 60068-3-3:2019 (IEC 60068-3-3:2019, IDT) Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 19.040
MEST EN IEC 62401:2020
Instrumenti za zaštitu od zračenja – Personalni alarmni detektori zračenja (PRD) za detekciju nezakonite trgovine radioaktivnim materijalom EN IEC 62401:2019 (IEC 62401:2017, IDT) Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.280
MEST EN ISO 21904-1:2020
Zdravlje i bezbjednost u zavarivanju i srodnim postupcima — Oprema za uzimanje i odvajanje dima prilikom zavarivanja — Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 21904-1:2020 (ISO 21904-1:2020, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.100, 25.160.01 2006/42/EC
MEST EN ISO 21904-2:2020
Zdravlje i bezbjednost u zavarivanju i srodnim postupcima - Oprema za uzimanje i odvajanje dima prilikom zavarivanja - Dio 2: Zahtjevi za ispitivanje i označavanje efikasnosti odvajanja EN ISO 21904-2:2020 (ISO 21904-2:2020, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.100, 25.160.01
MEST EN ISO 21904-4:2020
Zdravlje i bezbjednost u zavarivanju i srodnim postupcima – Oprema za uzimanje i odvajanje dima pri zavarivanju – Dio 4: Određivanje minimalne zapremine protoka vazduha hvatača aspiratora i mlaznica EN ISO 21904-4:2020 (ISO 21904-4:2020, IDT) Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.100, 25.160.30
MEST EN 16727-3:2020
Primjene na željeznici — Kolosjek — Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh — Neakustička svojstva — Dio 3: Opšti zahtjevi za bezbednost i zaštitu životne sredine EN 16727-3:2017 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Non-acoustic performance - Part 3: General safety and environmental requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 14535-2:2020
Primjene na željeznici - Kočni diskovi za šinska vozila - Dio 2: Kočni diskovi na točkovima, dimenzije i zahtjevi u pogledu kvaliteta EN 14535-2:2019 Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 14535-1:2020
Primjene na željeznici - Kočni diskovi za vozni park - Dio 1: Kočni diskovi uzdužno ili poprečno napresovani na osovinu ili pogonsko vratilo, dimenzije i zahtjevi u pogledu kvaliteta EN 14535-1:2019 Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1: Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions and quality requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 14067-6:2020
Primjene na željeznici – Aerodinamika – Dio 6: Zahtjevi i procedure ispitivanja za ocjenu uticaja bočnog vjetra EN 14067-6:2018 Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 17023:2020
Primjene na željeznici – Održavanje željezničkih vozila – Izrada i izmjena plana održavanja EN 17023:2018 Railway applications - Railway vehicle maintenance - Creation and modification of maintenance plan IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16477-1:2020
Građevinsko staklo - Obojena stakla za unutrašnju upotrebu - Dio 1: Zahtjevi EN 16477-1:2016 Glass in building - Painted glass for internal use - Part 1: Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 16612:2020
Građevinsko staklo - Određivanje otpornosti staklenih ploča na bočno opterećenje proračunom EN 16612:2019 Glass in building - Determination of the lateral load resistance of glass panes by calculation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 16613:2020
Građevinsko staklo - Višeslojno staklo i višeslojno bezbjednosno staklo - Određivanje viskoelastičnih svojstava međusloja EN 16613:2019 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer viscoelastic properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 12898:2020
Građevinsko staklo - Određivanje emisivnosti EN 12898:2019 Glass in building - Determination of the emissivity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20
MEST EN 9117:2020
Vazduhoplovstvo – Verifikacija za upotrebu delegiranog proizvoda EN 9117:2017 Aerospace series - Delegated Product Release Verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.020
MEST EN 2288:2020
Vazduhoplovstvo – Čaure sa prirubnicom izrađene od čelika otpornog na koroziju sa samopodmazujućom površinom – Mjere i opterećenja EN 2288:2019 Aerospace series - Bush, flanged, corrosion resisting steel, with self-lubricating liner - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.99
MEST EN 6029:2020
Vazduhoplovstvo — Podesivi krajevi šipki, sa jednom viljuškom sa UNJ stablom sa navojima sa minimalnim spajanjem: 1,5 x prečnik sa navojima od čelika otpornog na koroziju — Mjere i opterećenja — Veličine serija izraženih u inčima EN 6029:2017 Aerospace series - Rod-ends, adjustable, single fork with UNJ threaded shank min. engagement: 1,5 x thread diameter in corrosion resisting steel - Dimensions and loads - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 4859:2020
Vazduhoplovstvo – Određivanje opterećenja na osnovu senzora/vijaka visoke zatezne čvrstoće – Tehnička specifikacija EN 4859:2019 Aerospace series - Sensor based clamp load determination / high tensile bolts - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 17018:2020
Primjene na željeznici – Održavanje željezničkih vozila – Termini i definicije EN 17018:2019 Railway applications - Rolling stock maintenance - Terms and definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.45, 45.060.01
MEST EN 14033-4:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Mašine za izgradnju i održavanje koje se kreću po kolosjeku - Dio 4: Tehnički zahtjevi za kretanje, premještanje i izvođenje radova na gradskoj željeznici EN 14033-4:2019 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.120, 93.100 2006/42/EC
MEST EN 13146-7:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Metode ispitivanja sistema šinskih pričvršćenja - Dio 7: Određivanje sile pritezanja i krutosti pri vertikalnom odizanju EN 13146-7:2019 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force and uplift stiffness IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 13146-1:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Metode ispitivanja sistema šinskih pričvršćenja - Dio 1: Određivanje otpora uzdužnom pomicanju šina EN 13146-1:2019 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 12758:2020
Građevinsko staklo - Zastakljivanje i izolacija od vazdušnog zvuka - Opisi proizvoda, određivanje svojstava i proširena pravila EN 12758:2019 Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20, 91.120.20
MEST EN 16951-1:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci za ocjenu dugoročnog ponašanja – Dio 1: Akustička svojstva EN 16951-1:2018 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Procedures for assessing long term performance - Part 1: Acoustic characteristics IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 16951-2:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci za ocjenu dugoročnog ponašanja – Dio 2: Neakustička svojstva EN 16951-2:2018 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Procedures for assessing long term performance - Part 2: Non-acoustic characteristics IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN 12224:2020
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje otpornosti na vremenske uticaje EN 12224:2000 Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the resistance to weathering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70 305/2011, 89/106/EEC
MEST CEN/TR 15019:2020
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Kontrola kvaliteta na gradilištu CEN/TR 15019:2005 Geotextiles and geotextile-related products - On-site quality control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN IEC 62985:2020
Metode za izračunavanje veličine procjenjene specifične doze (SSDE) kod kompjuterizovane tomografije EN IEC 62985:2019 (IEC 62985:2019, IDT) Methods for calculating size specific dose estimates (SSDE) on computed tomography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.50
MEST EN IEC 63138-1:2020
Višekanalni radiofrekvencijski konektori – Dio 1: Generička specifikacija – Opšti zahtjevi i metode ispitivanja EN IEC 63138-1:2019 (IEC 63138-1:2019, IDT) Multi-channel radio frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN IEC 61169-1-2:2020
Radiofrekvencijski konektori – Dio 1-2: Metode električnih ispitivanja – Uneseni gubici EN IEC 61169-1-2:2019 (IEC 61169-1-2:2019, IDT) Radio-frequency connectors - Part 1-2: Electrical test methods - Insertion loss IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST EN 16729-4:2020
Primjene na željeznici – Infrastruktura – Ispitivanje šina u kolosjeku metodama bez razaranja – Dio 4: Stručna osposobljenost osoblja za ispitivanje šina metodama bez razaranja EN 16729-4:2018 Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 4: Qualification of personnel for non-destructive testing on rails IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 15329:2020
Primjene na željeznici – Kočenje – Držači i klinovi za osiguranje kočnih papuča za željeznička vozila EN 15329:2019 Railway applications - Braking - Brake block holder and brake block key IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 17095:2020
Primjene na željeznici – Održavanje željezničkih vozila – Zapisi o održavanju EN 17095:2019 Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01
MEST EN 13481-2:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Tehnički uslovi za sisteme šinskih pričvršćenja - Dio 2: Sistemi šinskih pričvršćenja za betonske pragove EN 13481-2:2012+A1:2017 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16994:2020
Glinene geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u građenju podzemnih konstrukcija (osim tunela i sličnih konstrukcija) EN 16994:2018 Clay Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of underground structures (other than tunnels and associated structures) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70, 91.100.50 305/2011
MEST EN 13719:2020
Geosintetika – Određivanje efikasnosti dugotrajne zaštite geosintetike koja je u kontaktu sa geosintetičkim barijerama EN 13719:2016 Geosynthetics - Determination of the long term protection efficiency of geosynthetics in contact with geosynthetic barriers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70, 91.100.50
MEST EN 13481-5:2020
Primjene na željeznici - Kolosjek - Tehnički uslovi za sisteme šinskih pričvršćenja - Dio 5: Sistemi šinskih pričvršćenja za kolosjek na čvrstoj podlozi EN 13481-5:2012+A1:2017 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 5: Fastening systems for slab track with rail on the surface or rail embedded in a channel IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 15153-1:2020
Primjene na željeznici – Spoljašnji vizuelni i zvučni uređaji za upozorenje kod vozova – Dio 1: Prednji i zadnji svjetlosni uređaji EN 15153-1:2020 Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.10 2016/797/EU
MEST EN ISO 13437:2020
Geosintetika - Ugradnja i vađenje uzoraka na terenu za procjenu trajnosti EN ISO 13437:2019 (ISO 13437:2019, IDT) Geosynthetics - Installing and retrieving samples in the field for durability assessment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN 15273-1:2020
Primjene na željeznici - Profili - Dio 1: Opšte - Zajednička pravila za infrastrukturu i vozni park EN 15273-1:2013+A1:2016 Railway applications - Gauges - Part 1: General - Common rules for infrastructure and rolling stock IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.020, 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN ISO 13438:2020
Geosintetika – Posebna metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na oksidaciju geotekstila i geotekstilu srodnih proizvoda EN ISO 13438:2018 (ISO 13438:2018, IDT) Geosynthetics - Screening test method for determining the resistance of geotextiles and geotextile-related products to oxidation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN 1676:2020
Aluminijum i legure aluminijuma - Ingoti od legura aluminijuma namijenjeni za pretapanje - Specifikacije EN 1676:2020 Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.10
MEST EN 1706:2020
Aluminijum i legure aluminijuma - Odlivci - Hemijski sastav i mehanička svojstva EN 1706:2020 Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST CEN/TS 13388:2020
Bakar i legure bakra - Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda CEN/TS 13388:2020 Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.30, 77.150.30
MEST EN ISO 439:2020
Čelik i liveno gvožđe - Određivanje sadržaja silicijuma - Gravimetrijska metoda EN ISO 439:2020 (ISO 439:2020, IDT) Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.01
MEST EN 10139:2020
Hladnovaljana uska traka bez prevlake od niskougljeničnog čelika za hladno oblikovanje – Tehnički zahtjevi za isporuku EN 10139:2016+A1:2020 Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming - Technical delivery conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.50
MEST EN 15273-2:2020
Primjene na željeznici - Profili - Dio 2: Profil vozila EN 15273-2:2013+A1:2016 Railway applications - Gauges - Part 2: Rolling stock gauge IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.020, 45.060.0 2008/57/EC
MEST EN 15273-3:2020
Primjene na željeznici - Profili - Dio 3: Slobodni profili EN 15273-3:2013+A1:2016 Railway applications - Gauges - Part 3: Structure gauges IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.020, 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16241:2020
Primjene na željeznici — Kočne poluge EN 16241:2014+A1:2016 Railway applications - Slack adjuster IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 14150:2020
Geosintetičke barijere - Određivanje propustljivosti za tečnosti EN 14150:2019 Geosynthetic barriers - Determination of permeability to liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN 13674-1:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek - Šine – Dio 1: Vinjolove šine mase 46 kg/m i iznad EN 13674-1:2011+A1:2017 Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 14363:2020
Primjene na željeznici - Ispitivanje i simulacija u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Ispitivanje ponašanja tokom vožnje i u mjestu EN 14363:2016+A1:2018 Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 15877-1:2020
Primjene na željeznici - Oznake željezničkih vozila - Dio 1: Tovarni vagoni EN 15877-1:2012+A1:2018 Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight wagons IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16993:2020
Geosintetičke barijere - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji skladišnih laguna, sekundarnih deponija (iznad ili ispod nivoa tla) i ostalih primjena za deponovanje hemikalija, zagađene vode i tečnosti iz proizvodnje EN 16993:2018 Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of storage lagoons, secondary containment (above and below ground) and other containment applications for chemicals, polluted water and produced liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70, 91.100.50
MEST EN ISO 9863-1:2020
Geosintetika - Određivanje debljine pri utvrđenim pritiscima - Dio 1: Pojedinačni slojevi EN ISO 9863-1:2016+A1:2019 (ISO 9863-1:2016+Amd.1:2019, IDT) Geosynthetics - Determination of thickness at specified pressures - Part 1: Single layers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN 16186-1:2020
Primjene na željeznici - Kabina mašinovođe — Dio 1: Antropometrijski podaci i vidljivost EN 16186-1:2014+A1:2018 Railway applications - Driver's cab - Part 1: Anthropometric data and visibility IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 14531-1:2020
Primjene na željeznici - Metode proračuna zaustavnih puteva, puteva usporenja i kočnica protiv samopokretanja – Dio 1: Opšti algoritmi za proračun na bazi srednjih vrijednosti za kompozicije ili pojedinačna vozila EN 14531-1:2015+A1:2018 Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 12735-1:2020
Bakar i legure bakra - Bešavne cijevi kružnog poprečnog presjeka za klimatizaciju i hlađenje - Dio 1: Cijevi za cjevovode EN 12735-1:2020 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.15 2014/68/EU
MEST TS CLC/TS 50703-1:2020
Komponente sistema za zaštitu od groma (LPSC) - Dio 1: Zahtjevi za ispitivanje spojeva metalnih ploča koji se koriste u LPS CLC/TS 50703-1:2019 Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Testing requirements for metal sheets’ joints used in LPS IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.120.40
MEST ISO 639-1:2020
Kodovi za predstavljanje naziva jezika – Dio 1: Kôd alfa 2 ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK 016 01.140.20
MEST EN 62026-3:2015/Cor.1:2020
Niskonaponske rasklopne aparature - Interfejsi za kontrolere (CDI) - Dio 3: Mrežni uređaj EN 62026-3:2015/AC:2019 (IEC 62026-3:2014/COR2:2019, IDT) Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.20 2014/30/EU, 2014/35/EU
MEST EN 17096:2020
Geosintetika - Metoda ispitivanja za određivanje modula očvršćivanja HDPE geosintetičkih barijera nakon deformisanja EN 17096:2018 Geosynthetics - Test method for the determination of the strain hardening modulus of PE-HD geosynthetic barriers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 12956:2020
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje karakteristične veličine otvora EN ISO 12956:2020 (ISO 12956:2019, IDT) Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 10320:2020
Geosintetika - Identifikacija na terenu EN ISO 10320:2019 (ISO 10320:2019, IDT) Geosynthetics - Identification on site IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 13426-1:2020
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Čvrstoća unutrašnjih strukturnih slojeva EN ISO 13426-1:2019 (ISO 13426-1:2019, IDT) Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 23153-2:2020
Plastika - Materijali na bazi poli(etar-etar-ketona) (PEEK) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema ispitnih uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 23153-2:2020 (ISO 23153-2:2020, IDT) Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 21043-2:2020
Forenzičke nauke - Dio 2: Prepoznavanje, snimanje, prikupljanje, prevoz i skladištenje predmeta EN ISO 21043-2:2020 (ISO 21043-2:2018, IDT) Forensic sciences - Part 2: Recognition, recording, collecting, transport and storage of items IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 07.140
MEST EN 16186-3:2020
Primjene na željeznici - Kabina mašinovođe - Dio 3: Oblikovanje displeja EN 16186-3:2016+A1:2018 Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN IEC 63013:2020
Paketi svijetlećih dioda – Projektovanje dugoročnog održavanja fluksa svjetlosti i fluksa zračenja EN IEC 63013:2019 (IEC 63013:2017, IDT) LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 14067-4:2020
Primjene na željeznici - Aerodinamika – Dio 4: Zahtjevi i postupci ispitivanja za aerodinamiku na otvorenoj pruzi EN 14067-4:2013+A1:2018 Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN IEC 63044-5-1:2020
Elektronski sistemi u stanovima i zgradama (ESSZ) i sistemi automatizacije i nadzora u zgradama (BACS) - Dio 5-1: EMC zahtjevi, uslovi i ispitivanje EN IEC 63044-5-1:2019 (IEC 63044-5-1:2017, IDT) Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.01, 29.120.99 2014/30/EU
MEST EN IEC 63044-5-2:2020
Elektronski sistemi u stanovima i zgradama (ESSZ) i sistemi automatizacije i nadzora u zgradama (BACS) - Dio 5-2: EMC zahtjevi za HBES/BACS za upotrebu u stambenom, poslovnom i lakoindustrijskom okruženju EN IEC 63044-5-2:2019 (IEC 63044-5-2:2017, IDT) Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.99, 29.120.01 2014/30/EU
MEST EN 14198:2020
Primjene na željeznici - Kočenje - Zahtjevi za sistem kočnica vozova koje vuku lokomotive EN 14198:2016+A1:2018 Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040, 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 15663:2020
Primjene na željeznici - Definicija referentnih masa EN 15663:2017+A1:2018 Railway applications - Vehicle reference masses IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01
MEST EN IEC 62275:2020
Sistemi električnih instalacija - Kablovske vezice za električne instalacije EN IEC 62275:2019(IEC 62275:2018, IDT) Cable management systems - Cable ties for electrical installations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.10, 29.120.99 2014/35/EU
MEST EN 16452:2020
Primjene na željeznici — Kočenje — Kočne papuče EN 16452:2015+A1:2019 Railway applications - Braking - Brake blocks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040, 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN IEC 62343-2-1:2020
Dinamički moduli – Dio 2-1: Kvalifikacija pouzdanosti – Obrazac ispitivanja EN IEC 62343-2-1:2019 (IEC 62343-2-1:2019, IDT) Dynamic modules - Part 2-1: Reliability qualification - Test template IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.01
MEST CEN/TR 17315:2020
Primjene na željeznici – Kočenje – Proračun za procjenu zaustavnog puta pri ispitivanju protiv klizne zaštite CEN/TR 17315:2019 Railway applications - Braking - Calculations for the estimation of stopping distance for specific Wheel Slide Protection testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040
MEST EN 50465:2017/A1:2020
Uređaji na gas - Uređaji na gas sa gorivim ćelijama koje proizvode energiju nominalne ulazne toplote manje od ili jednake 70 kW EN 50465:2015/A1:2019 Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.070, 97.100.20 2009/142/EC, 2016/426, 811/2013, 813/2013
MEST EN 4806:2020
Vazduhoplovstvo - Obodne spojnice - Zavarena spojnica, prava, od legure nikla - Serije veličina izraženih u inčima EN 4806:2017 Aerospace series - Flange couplings - Weld coupling, straight, in nickel alloy - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST ISO 639-2:2020
Kodovi za predstavljanje naziva jezika – Dio 2: Kôd alfa 3 ISO 639-2:1998 Codes for the representation of names of languages — Part 2: Alpha-3 code IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK 016 01.140.20
MEST EN 2585:2020
Vazduhoplovstvo – Ležaji sa sferičnom površinom izrađenom od čelika otpornog na koroziju sa samopodmazujućom čaurom – Široke serije – Povišeno opterećenje na temperaturi okoline – Mjere i opterećenja EN 2585:2019 Aerospace series - Bearing, spherical plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Wide series - Elevated load at ambient temperature - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST ISO 639-3:2020
Kodovi za predstavljanje naziva jezika – Dio 3: Kôd alfa 3 za potpuni obuhvat jezika ISO 639-3:2007 Codes for the representation of names of languages — Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.140.20
MEST EN 2584:2020
Vazduhoplovstvo – Ležaji sa sferičnom površinom izrađenom od čelika otpornog na koroziju sa samopodmazujućom čaurom – Uske serije – Povišeno opterećenje na temperaturi okoline – Mjere i opterećenja EN 2584:2019 Aerospace series - Bearings, spherical plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Narrow series - Elevated load at ambient temperature - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN 2876:2020
Vazduhoplovstvo – Ravne šestougaone navrtke, redukovane visine, normalnog ravnog presjeka, od legure aluminijuma, anodno oksidisane – Klasifikacija: 450 MPa (na temperaturi okoline)/120 ºC EN 2876:2019 Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, normal across flats, in aluminium alloy, anodized - Classification: 450 MPa (at ambient temperature)/120 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 2868:2020
Vazduhoplovstvo – Navrtke, šestostrane, sa prorezima/zupčaste, normalne dužine, normalne poprečne ravni, od čelika otpornog na toplotu, sa prevlakom od srebra – Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C EN 2868:2019 Aerospace series - Nuts, hexagonal, slotted/castellated, normal height, normal across flats, in heat resisting steel, silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST ISO 639-4:2020
Kodovi za predstavljanje naziva jezika – Dio 4: Opšti principi kodiranja predstavljanja naziva jezika i srodnih entiteta sa smjernicama za primjenu ISO 639-4:2010 Codes for the representation of names of languages — Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.140.20
MEST CEN/TR 17320:2020
Primjene na željeznici – Infrastruktura – Utvrđivanje parametara za laboratorijsko ispitivanje za ocjenjivanje mehaničke trajnosti šinskih pričvršćenja – Dopunske odredbe CEN/TR 17320:2019 Railway applications - Infrastructure - Determination of laboratory test parameters for assessing the mechanical durability of rail fastening systems - Complementary element IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST CEN/TR 17039:2020
Primjene na željeznici - Tehnički izvještaj o reviziji EN 14363 CEN/TR 17039:2017 Railway applications - Technical Report about the revision of EN 14363 IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01
MEST CEN/TR 16978:2020
Primjene na željeznici - Infrastruktura - Izvještaj o izolovanim odstupanjima CEN/TR 16978:2016 Railway applications - Infrastructure - Survey on isolated defects IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST CEN/TS 16272-7:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci ispitivnja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava - Dio 7: Karakteristike svojstvene preprekama – Vrijednosti prigušenja mjerene na licu mjesta CEN/TS 16272-7:2015 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 7: Extrinsic characteristics - In situ values of insertion loss IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST ISO 639-5:2020
Kodovi za predstavljanje naziva jezika – Dio 5: Kôd alfa 3 za jezičke porodice i grupe ISO 639-5:2008 Codes for the representation of names of languages — Part 5: Alpha-3 code for language families and groups IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK 016 01.140.20
MEST ISO 1951:2020
Prikazivanje/predstavljanje članaka u rječnicima - Zahtjevi, preporuke i informacije ISO 1951:2007 Presentation/representation of entries in dictionaries — Requirements, recommendations and information IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST EN 4400-3:2020
Vazduhoplovstvo – Aluminijum i legure aluminijuma i magnezijuma – Tehnička specifikacija – Dio 3: Šipka i profil od aluminijuma i legure aluminijuma EN 4400-3:2019 Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 3: Aluminium and aluminium alloy bar and section IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2468:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PA11 – Meko žaren – Cijevi – 0,5 mm ≤ a ≤ 5 mm EN 2468:2019 Aerospace series - Steel FE-PA11 - Softened - Tubes - 0,5 mm ≤ a ≤ 5 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST ISO 10241-1:2020
Terminološki članci u standardima – Dio 1: Opšti zahtjevi i primjeri prikazivanja ISO 10241-1:2011 Terminological entries in standards — Part 1: General requirements and examples of presentation IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST EN ISO 10318-1:2016/A1:2020
Geosintetika – Dio 1: Termini i definicije - Izmjena 1 EN ISO 10318-1:2015/A1:2018 (ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018, IDT) Geosynthetics - Part 1: Terms and definitions - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.59; 59.080.70 305/2011
MEST EN IEC 63044-5-3:2020
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBEC) i sistemi za automatizaciju i upravljanje zgradama (BACS) - Dio 5-3: Zahtjevi za EMC za HBES/BACS koji se koriste u industrijskom okruženju EN IEC 63044-5-3:2019 Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industrial environments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.01, 29.120.99 2014/30/EU
MEST ISO 10241-2:2020
Terminološki članci u standardima – Dio 2: Usvajanje standardizovanih terminoloških članaka ISO 10241-2:2012 Terminological entries in standards — Part 2: Adoption of standardized terminological entries IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST EN ISO 12957-1:2020
Geosintetika - Određivanje karakteristika trenja - Dio 1: Ispitivanje direktnim smicanjem EN ISO 12957-1:2018 (ISO 12957-1:2018, IDT) Geosynthetics - Determination of friction characteristics - Part 1: Direct shear test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 10722:2020
Geosintetika – Indeksni postupak ispitivanja za procjenu mehaničkog oštećenja pod djelovanjem opterećenja koje se ponavlja – Oštećenje prouzrokovano zrnastim materijalom (laboratorijska metoda ispitivanja) EN ISO 10722:2019 (ISO 10722:2019, IDT) Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage caused by granular material (laboratory test method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 11058:2020
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje karakteristične vodopropustljivosti normalno na ravan, bez opterećenja EN ISO 11058:2019 (ISO 11058:2019, IDT) Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.70
MEST EN ISO 10318-2:2016/A1:2020
Geosintetika – Dio 2: Simboli i piktogrami - Izmjena 1 EN ISO 10318-2:2015/A1:2018 (ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018, IDT) Geosynthetics - Part 2: Symbols and pictograms - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.080.99; 59.080.70
MEST ISO 12199:2020
Alfabetski redosljed višejezičnih terminoloških i leksikografskih podataka dat abecedom ISO 12199:2000 Alphabetical ordering of multilingual terminological and lexicographical data represented in the Latin alphabet IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST ISO 12615:2020
Bibliografske reference i identifikatori izvora za potrebe terminološkog rada ISO 12615:2004 Bibliographic references and source identifiers for terminology work IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST ISO 12616:2020
Terminografija u vezi s prevođenjem ISO 12616:2002 Translation-oriented terminography IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.120
MEST ISO 15188:2020
Smjernice za upravljanje projektima terminološke standardizacije ISO 15188:2001 Project management guidelines for terminology standardization IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST CEN/TR 16823:2020
Primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Podloge za antropometrijske podatke CEN/TR 16823:2015 Railway applications - Driver's cab - Background information on anthropometric data IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 13.180, 45.060.10 2008/57/EC
MEST CEN/TS 16272-5:2020
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci ispitivnja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava – Dio 5: Karakteristike svojstvene preprekama — Vrijednosti refleksije zvuka u uslovima direktnog zvučnog polja mjerene na licu mjesta CEN/TS 16272-5:2014 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN IEC 62209-3:2020
Procedura mjerenja za ocjenjivanje specifične količine apsorpcije pri izlaganju ljudi radiofrekvencijskim poljima koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji se nose u ruci ili na ljudskom tijelu - Dio 3: Sistemi vektorskih sondi (frekvencijski opseg od 600 MHz do 6 GHz) EN IEC 62209-3:2019 (IEC 62209-3:2019, IDT) Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.060.20
MEST CEN/TS 15718:2020
Primjene na željeznici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Zahtjevi za izradu livenih točkova CEN/TS 15718:2011 Railway applications - Wheelsets and bogies - Product requirements for cast wheels IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040
MEST EN IEC 60601-2-46:2020
Medicinska električna oprema - Dio 2-46: Posebni zahtjevi za bezbjednost operacionih stolova EN IEC 60601-2-46:2019 (IEC 60601-2-46:2016, IDT) Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.140
MEST EN IEC 60118-9:2020
Elektroakustika – Slušna pomagala – Dio 9: Metode mjerenja karakteristika performansi slušnih pomagala sa koštanom provodljivošću EN IEC 60118-9:2019 (IEC 60118-9:2019, IDT) Electroacoustics - Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN 16703:2020
Akustika - Pravila za ispitivanje pregrada u sistemu suve gradnje od gips-kartonskih ploča na čeličnim potkonstrukcijama – Izolacija od vazdušnog zvuka EN 16703:2015 Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.060.10, 91.120.20 88/609/EEC
MEST CEN/TR 16961:2020
Deklaracija o mjernim nesigurnostima u izvještajima za ispitivanje CEN/TR 16961:2018 Declaration of uncertainties in test reports IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.120.20
MEST EN 15657:2020
Akustička svojstva građevinskih elemenata i zgrada - Laboratorijska mjerenja zvuka u konstrukciji od servisne opreme u zgradama za sve uslove instaliranja EN 15657:2017 Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.120.20
MEST EN ISO 3822-3:2020
Akustika - Laboratorijska ispitivanja emisije buke elemenata i uređaja vodovodnih instalacija - Dio 3: Uslovi montaže i rada za redno povezane ventile i uredjaje EN ISO 3822-3:2018 (ISO 3822-3:2018, IDT) Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.20, 91.140.60
MEST EN ISO 2808:2020
Boje i lakovi - Određivanje debljine filma EN ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019, IDT) Paints and varnishes - Determination of film thickness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 1090-3:2020
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 3: Tehnički zahtjevi za aluminijske konstrukcije EN 1090-3:2019 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.080.17
MEST CEN/TS 13979-2:2020
Primjene na željeznici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Monoblok točkovi – Postupak za tehničko odobrenje – Dio 2: Liveni točkovi CEN/TS 13979-2:2011 Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Technical approval procedure - Part 2: Cast wheels IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040
MEST CEN/TR 15874:2020
Primjene na željeznici - Emisija buke - Ispitivanje na pruzi za mjerenje hrapavosti šina prema EN 15610:2009 CEN/TR 15874:2009 Railway applications - Noise emission - Road test of standard for rail roughness measurement EN 15610:2009 IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 17.140.30, 93.100 2001/16/EC, 2008/57/EC, 96/48/EC
MEST ISO 22128:2020
Terminološki proizvodi i usluge - Pregled i uputstvo ISO 22128:2008 Terminology products and services — Overview and guidance IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST ISO 23185:2020
Procjenjivanje i utvrđivanje referentnih vrijednosti (benčmarking) terminoloških izvora - Opšti pojmovi, principi i zahtjevi ISO 23185:2009 Assessment and benchmarking of terminological resources — General concepts, principles and requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 016 01.020
MEST EN ISO 9053-1:2020
Akustika – Određivanje otpornosti strujanju vazduha – Dio 1: Metoda statičkog protoka vazduha EN ISO 9053-1:2018 (ISO 9053-1:2018, IDT) Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 1: Static airflow method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.60
MEST EN ISO 16283-1:2016/A1:2020
Akustika - Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima - Dio 1: Izolacija od vazdušnog zvuka - Izmjena 1 EN ISO 16283-1:2014/A1:2017 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017, IDT) Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.120.20 305/2011
MEST EN ISO 16283-2:2020
Akustika - Terensko mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima - Dio 2: Izolacija od zvuka udara EN ISO 16283-2:2018 (ISO 16283-2:2018, IDT) Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.060.30, 91.120.20 305/2011
MEST EN 14366:2020
Laboratorijska mjerenja buke od instalacija za otpadne vode EN 14366:2004+A1:2019 Laboratory measurement of noise from waste water installations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.20, 91.140.80 305/2011
MEST EN 2320:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma 2024-T4 – Vučena šipka – a ≤ 75 mm EN 2320:2019 Aerospace series - Aluminium alloy 2024-T4 - Drawn bar - a ≤ 75 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 6059-402:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitne navlake – Metode ispitivanja – Dio 402: Svojstva savijanja EN 6059-402:2019 Aerospace Series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 402: Bending properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4289:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma AL-P7175 – Pripremak za kovanje EN 4289:2019 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175- Forging stock IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 3645-009:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno – Dio 009: Utičnica sa okruglom flanšom sa kontranavrtkom – Standard za proizvod EN 3645-009:2019 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 009: Receptacle, round flange, jam nut mounting - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3645-004:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C, neprekidno – Dio 004: Hermetička utičnica sa kvadratnom flanšom za montažu – Standard za proizvod EN 3645-004:2019 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 004: Receptacle, hermetic, square flange mounting - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3155-005:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kontakti koji se koriste u elementima veze – Dio 005: Električni kontakti, ženski, tipa A, za krimpovanje, klase T – Standard za proizvod EN 3155-005:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3155-004:2020
Vazduhoplovstvo – Električni kontakti koji se koriste u elementima veze – Dio 004: Električni kontakti, muški, tipa A, za krimpovanje, klase T – Standard za proizvod EN 3155-004:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4400-6:2020
Vazduhoplovstvo – Aluminijum i legure aluminijuma i magnezijuma – Tehnička specifikacija – Dio 6: Pripremak za kovanje od legure aluminijuma EN 4400-6:2019 Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 6: Aluminium alloy forging stock IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN IEC 60565-2:2020
Podvodna akustika – Hidrofoni – Kalibrisanje hidrofona – Dio 2: Procedure za kalibrisanje pri pritisku niske frekvencije EN IEC 60565-2:2019 (IEC 60565-2:2019, IDT) Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 2: Procedures for low frequency pressure calibration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.50
MEST EN IEC 60384-16:2020
Nepromjenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Dio 16: Specifikacija podvrste – Nepromjenljivi kondenzatori za jednosmjernu struju sa metalizovanim polipropilenskim dielektrikom EN IEC 60384-16:2019 (IEC 60384-16:2019, IDT) Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.060.30
MEST EN IEC 60335-2-111:2020
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbjednost - Dio 111: Posebni zahtjevi za električne ondol dušeke sa nefleksibilnim zagrijanim dijelom EN IEC 60335-2-111:2019 (IEC 60335-2-111:2015, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-111: Particular requirements for electric ondol mattress with a non-flexible heated part IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.030
MEST EN IEC 61076-3-123:2020
Konektori za električnu i elektronsku opremu – Zahtjevi za proizvod – Dio 3-123: Pravougaoni konektori – Pojedinačna specifikacija za hibridne konektore za primjenu u industriji i za napajanje i prenos podataka sa optičkim vlaknima, sa zabravljivanjem kopčom EN IEC 61076-3-123:2019 (IEC 61076-3-123:2019, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-123: Rectangular connectors - Detail specification for hybrid connectors for industrial environments, for power supply and fibre optic data transmission, with push-pull locking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.220.10
MEST EN 15004-1:2020
Instalacije za gašenje požara - Sistemi za gašenje gasom - Dio 1: Projektovanje, ugradnja i održavanje EN 15004-1:2019 (ISO 14520-1:2015, MOD) Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20
MEST EN 50463-2:2020/Cor.1:2020
Primjene na željeznici - Mjerenje energije na kontrolnoj tabli voza - Dio 2: Mjerenje energije EN 50463-2:2017/AC:2018 Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 61191-2:2018/Cor.1:2020
Sklopovi štampanih ploča - Dio 2: Specifikacija podvrste - Zahtjevi za lemljene sklopove za površinsku ugradnju EN 61191-2:2017/AC:2019 (IEC 61191-2:2017/COR1:2019, IDT) Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.190, 31.240
MEST ENV 1363-3:2020
Ispitivanja otpornosti na požar - Dio 3: Verifikacija performansi peći ENV 1363-3:1998 Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.50 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 4400-2:2020
Vazduhoplovstvo – Aluminijum i legure aluminijuma i magnezijuma – Tehnička specifikacija – Dio 2: Lim i traka od aluminijuma i legure aluminijuma EN 4400-2:2019 Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 2: Aluminium and aluminium alloy sheet and strip IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 4400-1:2020
Vazduhoplovstvo – Aluminijum i legure aluminijuma i magnezijuma – Tehnička specifikacija – Dio 1: Ploča od aluminijuma i legure aluminijuma EN 4400-1:2019 Aerospace series - Aluminium and aluminium- and magnesium- alloys - Technical specification - Part 1: Aluminium and aluminium alloy plate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2699:2020
Vazduhoplovstvo – Legura aluminijuma (5086) – Žarena i ispravljena (H111) – Vučena šipka – 6 mm ≤ D ≤ 50 mm EN 2699:2019 Aerospace series - Aluminium alloy (5086) - Annealed and straightened (H111) - Drawn bar - 6 mm ≤ D ≤ 50 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 2924:2020
Vazduhoplovstvo – Ravne, šestougaone navrtke, redukovane dužine, redukovane poprečne ravni, od čelika otpornog na toplotu, sa prevlakom od srebra, sa lijevim navojem – Klasifikacija: 600 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 2924:2019 Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, reduced across flats, in heat resisting steel, silver plated, left hand thread - Classification: 600 MPa (at ambient temperature) / 425 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST CEN/TR 16099:2020
Vatrogasna oprema - Pregled pritisaka vode specificiranim u objavljenim standardima CEN/TC 192 CEN/TR 16099:2010 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 16712-4:2020
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara pomoću vatrogasnih pumpi – Prenosna oprema za pjenu – Dio 4: Generatori pjene visoke ekspanzije PN16 EN 16712-4:2018 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Portable foam equipment - Part 4: High expansion foam generators PN16 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10 2006/42/EC
MEST EN 15182-1:2020
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara pomoću vatrogasnih pumpi - Ručne mlaznice za vatrogasnu upotrebu - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 15182-1:2019 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 15182-3:2020
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara pomoću vatrogasnih pumpi - Ručne mlaznice za vatrogasnu upotrebu - Dio 3: Mlaznice PN 16 sa punim mlazom i/ili jednim fiksnim mlazom nepromjenjivog ugla EN 15182-3:2019 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 15182-4:2020
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara pomoću vatrogasnih pumpi - Ručne mlaznice za vatrogasnu upotrebu - Dio 4: Mlaznice visokog pritiska PN 40 EN 15182-4:2019 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure branchpipes PN 40 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.10
MEST EN 15330-2:2020
Podloge za sportske terene - Sintetičke travnate podloge i površine izrađene iglom, prvenstveno projektovane za spoljnu upotrebu - Dio 2: Specifikacija za površine izrađene iglom za tenis i višenamjenske sportske površine EN 15330-2:2017 Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 2: Specification for needle-punched surfaces for tennis and multi-sport surfaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN 14836:2020
Podloge za sportske terene - Sintetičke podloge za spoljašnje sportske terene - Metoda ispitivanja vještačkog starenja EN 14836:2018 Surfaces for sports areas - Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Test method for artificial weathering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.150, 97.220.10
MEST EN ISO 14713-2:2020
Prevlake cinka - Uputstva i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika - Dio 2: Vruće pocinčavanje EN ISO 14713-2:2020 (ISO 14713-2:2019, IDT) Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.40
MEST EN 13865:2020
Podloge za sportske terene - Određivanje ponašanja lopte pri odskoku pod uglom - Tenis EN 13865:2017 + AC:2017 Surfaces for sports areas - Determination of angled ball behaviour - Tennis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN 16837:2020
Podloge za sportske terene - Određivanje linearnog trenja između obuće i površine EN 16837:2018 Surfaces for sports areas - Determination of linear shoe/surface friction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.220.10
MEST EN 12675:2020
Uređaji za upravljanje svjetlosnim signalima - Funkcionalni zahtjevi za bezbjednost EN 12675:2017 Traffic signal controllers - Functional safety requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.30
MEST CEN/TS 16786:2020
Sistemi za zadržavanje na putevima – Ublaživači udara ugrađeni na teretno vozilo – Osobine klasa, kriterijumi prihvatljivosti ispitivanja na udar i ispitivanje osobina CEN/TS 16786:2018 Road restraint systems - Truck Mounted Attenuators - Performance classes, impact test acceptance criteria and test performance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 43.040.80, 43.080.10
MEST EN IEC 63033-3:2020
Automobilski multimedijalni sistemi i oprema – Sistem nadgledanja vožnje – Dio 3: Metode mjerenja EN IEC 63033-3:2019 (IEC 63033-3:2019, IDT) Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3: Measurement methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.60, 43.040.10, 43.040.15
MEST EN IEC 61169-64:2020
Radiofrekvencijski konektori – Dio 64: Specifikacija podvrste – RF koaksijalni konektori sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0,8 mm – Karakteristična impedansa od 50 oma (tip 0,8) EN IEC 61169-64:2019 (IEC 61169-64:2019, IDT) Radio frequency connectors - Part 64: Sectional specification - RF coaxial connectors with 0,8 mm inner diameter of outer conductor - Characteristic impedance 50 Ω (type 0,8) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.30
MEST CEN/TR 16303-1:2020
Zaštitni sistemi na putevima - Smjernice za mehanizme računarskog ispitivanja sistema za zadržavanje pri udaru vozila - Dio 1: Osnovne referentne informacije i izvještavanje CEN/TR 16303-1:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 1: Common reference information and reporting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.200, 93.080.30
MEST CEN/TR 16303-2:2020
Zaštitni sistemi na putevima - Smjernice za mehanizme računarskog ispitivanja sistema za zadržavanje pri udaru vozila - Dio 2: Oblikovanje i potvrđivanje vozila CEN/TR 16303-2:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.200, 93.080.30
MEST CEN/TR 16303-3:2020
Zaštitni sistemi na putevima - Smjernice za mehanizme računarskog ispitivanja sistema za zadržavanje pri udaru vozila - Dio 3: Oblikovanje i potvrđivanje ispitnog predmeta CEN/TR 16303-3:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 3: Test Item Modelling and Verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.200, 93.080.30
MEST CEN/TR 16303-4:2020
Zaštitni sistemi na putevima - Smjernice za mehanizme računarskog ispitivanja sistema za zadržavanje pri udaru vozila - Dio 3: Postupci potvrđivanja CEN/TR 16303-4:2012 Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 4: Validation Procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.200 , 93.080.30
MEST EN 50980-1:2020
Uređaji za daljinski nadzor alkohola – Metode ispitivanja i zahtjevi za performanse – Dio 1: Instrumenti za ocjenjivanje programa EN 50980-1:2019 Remote alcohol monitoring devices - Test methods and performance requirements - Part 1: Instruments for assessment programmes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40
MEST EN IEC 62668-1:2020
Procesni menadžment za avionske elektronske sisteme - Prevencija krivotvorenja - Dio 1: Izbjegavanje korišćenja krivotvorenih, lažnih i recikliranih elektronskih komponenti EN IEC 62668-1:2019 (IEC 62668-1:2019, IDT) Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.50, 31.020, 49.060
MEST EN IEC 62878-2-5:2020
Tehnologija montaže integrisanih komponenata – Dio 2-5: Implementacija 3D formata podataka za supstrat sa integrisanim komponentama EN IEC 62878-2-5:2019 (IEC 62878-2-5:2019, IDT) Device embedding assembly technology - Part 2-5: Guidelines - Implementation of a 3D data format for device embedded substrate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.180, 31.190
MEST EN IEC 62680-1-6:2020
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Dio 1-6: Zajedničke komponente – Definicija osnovnih funkcija USB audio-uređaja klase 3 EN IEC 62680-1-6:2019 (IEC 62680-1-6:2019, IDT) Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-6: Common components - USB Audio 3.0 device class definition basic functions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.200, 33.120.20, 35.200
MEST EN 1794-3:2020
Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Neakustičke karakteristike – Dio 3: Reakcija na požar – Ponašanje sistema za smanjenje buke pri gorenju i klasifikacija EN 1794-3:2016 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 93.080.30
MEST EN IEC 60917-1:2020
Modularni redosljed za razvoj mehaničkih sklopova za primjenu u električnoj i elektronskoj opremi — Dio 1: Opšti standard EN IEC 60917-1:2019 (IEC 60917-1:2019, IDT) Modular order for the development of mechanical structures for electrical and electronic equipment practices - Part 1: Generic standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.240
MEST CEN/TS 17342:2020
Zaštitni sistemi na putevima - Sistemi za zadržavanje motocikala na putevima koji smanjuju posljedicu udara motocikliste prilikom sudara sa zaštitnom ogradom CEN/TS 17342:2019 Road restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.200, 93.080.30
MEST EN 1793-1:2020
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Metode ispitivanja za određivanje akustičke performanse - Dio 1: Bitne karakteristike apsorpcije zvuka u uslovima difuznog zvučnog polja EN 1793-1:2017 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.30, 93.080.30
MEST CEN/TR 16958:2020
Materijali za obilježavanje puta – Uslovi za uklanjanje/maskiranje oznaka na kolovozu CEN/TR 16958:2017 Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.20
MEST EN 1793-6:2020
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Metode ispitivanja za određivanje akustičke performanse - Dio 6: Bitne karakteristike - Vrijednosti na terenu izolacije od vazdušnog zvuka pod uslovima direktnog zvučnog polja EN 1793-6:2018 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.30, 93.080.30
MEST EN IEC 60684-3-283:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 283: Termoskupljajuća, poliolefinska navlaka, za izolaciju sabirnica EN IEC 60684-3-283:2019 (IEC 60684-3-283:2019, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN IEC 60684-3-280:2020
Savitljiva izolaciona navlaka - Dio 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka - List 280: Termoskupljajuća, poliolefinska navlaka, otporna na formiranje provodne staze EN IEC 60684-3-280:2019 (IEC 60684-3-280:2019, IDT) Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20
MEST EN IEC 60974-7:2020
Oprema za lučno zavarivanje - Dio 7: Gorionici EN IEC 60974-7:2019 (IEC 60974-7:2019, IDT) Arc welding equipment - Part 7: Torches IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30 2014/35/EU
MEST EN IEC 60974-3:2020
Oprema za lučno zavarivanje - Dio 3: Uređaji za paljenje luka i stabilizaciju EN IEC 60974-3:2019 (IEC 60974-3:2019, IDT) Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.30 2014/35/EU
MEST EN IEC 60384-11:2020
Nepromjenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Dio 11: Specifikacija podvrste – Nepromjenljivi metaloslojni polietilen-tereftalatni dielektrični kondenzatori za jednosmjernu struju EN IEC 60384-11:2019 (IEC 60384-11:2019, IDT) Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.060.30
MEST EN 1793-2:2020
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Metode ispitivanja za određivanje akustičke performanse - Dio 2: Bitne karakteristike izolacije od vazdušnog zvuka pod uslovima difuzije zvučnog polja EN 1793-2:2018 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.30, 93.080.30
MEST CEN/TR 16949:2020
Sistemi za zadržavanje na putevima – Sistemi za zadržavanje pješaka – Zaštitne ograde na objektima za pješake CEN/TR 16949:2016 Road restraint system - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.200, 93.080.30
MEST EN 12767:2020
Pasivna bezbjednost nosećih konstrukcija za putnu opremu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 12767:2019 Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.30
MEST EN IEC 60934:2020
Prekidači za opremu (CBE) EN IEC 60934:2019 (IEC 60934:2019, IDT) Circuit breakers for equipment (CBE) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.40, 29.120.50 2014/35/EU
MEST EN IEC 60311:2020
Električne pegle za domaćinstvo ili sličnu upotrebu - Metode za mjerenje performanse EN IEC 60311:2019 (IEC 60311:2016, IDT) Electric irons for household or similar use - Methods for measuring performance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.060
MEST EN 13422:2020
Vertikalni saobraćajni znakovi - Prenosivi deformabilni uređaji za upozoravanje i delineatori - Prenosivi znakovi na putevima - Konusi i cilindri EN 13422:2019 Vertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.30
MEST EN 12966:2020
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Saobraćajni znakovi sa promjenljivim sadržajem EN 12966:2014+A1:2018 Road vertical signs - Variable message traffic signs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.30 305/2011
MEST EN 1794-1:2020
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Neakustične karakteristike - Dio 1: Mehaničke performanse i zahtjevi za stabilnost EN 1794-1:2018+AC:2018 Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 93.080.30
MEST EN 1793-5:2016/Cor.1:2020
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Metode ispitivanja za određivanje akustičke performanse - Dio 5: Bitne karakteristike - Vrijednosti na terenu od refleksije zvuka pod uslovima direktnog zvučnog polja EN 1793-5:2016/AC:2018 Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 5: Intrinsic characteristics - In situ values of sound reflection under direct sound field conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.30, 93.080.30
MEST EN 16002:2020
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti mehanički pričvršćenih fleksibilnih traka za krovnu hidroizolaciju na opterećenje od vjetra EN 16002:2018 Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN 1849-2:2020
Savitljive trake za hidroizolaciju - Određivanje debljine i mase po jedinici površine - Dio 2: Plastične i gumene trake EN 1849-2:2019 Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.50
MEST EN 2923:2020
Vazduhoplovstvo – Ravne, šestougaone navrtke, redukovane dužine, redukovane poprečne ravni, od čelika otpornog na toplotu, sa prevlakom od srebra – Klasifikacija: 600 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 2923:2019 Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, reduced across flats, in heat resisting steel, silver plated - Classification: 600 MPa (at ambient temperature) / 425 ° IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.30
MEST EN 3833:2020
Vazduhoplovstvo – Vijci sa MJ navojima, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-PH2601 (Inconel 718), pasivizirani – Klasifikacija: 1 550 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C EN 3833:2019 Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), passivated - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 650 °C - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 3470:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) – Indukciono topljen u vakuumu i pretopljen topljivom elektrodom za zavarivanje – Termički rastvoren i termički taložen – Otkovci – a ili D ≤ 150 mm – 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa EN 3470:2019 Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 150 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 3314:2020
Vazduhoplovstvo – Legura titanijuma TI-P64001 – Termički rastvorena, uz starenje – Šipka za mašinsku obradu – D ≤ 75 mm EN 3314:2019 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 - Solution treated and aged - Bar for machining - D ≤ 75 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.30
MEST EN 3220:2020
Vazduhoplovstvo – Legura na bazi nikla otporna na toplotu (NI-P101HT) – Hladno obrađena i omekšana – Šipka i žica za kontinualno kovanje ili presovanje istiskivanjem za pričvršćivače – 3 mm ≤ D ≤ 30 mm EN 3220:2019 Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy (Ni-P101HT) - Cold worked and softened - Bar and wire for continuous forging or extrusion for fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN 2952:2020
Vazduhoplovstvo – Legura na bazi nikla otporna na toplotu NI-PH2601 – Termički rastvorena i hladno obrađena – Šipka za kovane pričvršćivače – D ≤ 50 mm – 1 270 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa EN 2952:2019 Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2601 - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - D ≤ 50 mm - 1 270 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.99
MEST EN 2470:2020
Vazduhoplovstvo – Čelik FE-PA11 – Meko žaren i hladnovučen – Žica za zakovice – 1 mm ≤ D ≤ 10 mm EN 2470:2019 Aerospace series - Steel FE-PA11 - Softened and cold drawn - Wires for rivets - 1 mm ≤ D ≤ 10 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN 2414:2020
Vazduhoplovstvo – Podloške, oborenih ivica, sa upustom, od legiranog čelika sa kadmijumskom prevlakom EN 2414:2019 Aerospace series - Washers, chamfered, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.50
MEST EN 2583:2020
Vazduhoplovstvo – Vijci sa MJ navojima, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-PH2601 (Inconel 718) – Klasifikacija: 1 275 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C – Tehnička specifikacija EN 2583:2019 Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650°C - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.030.20
MEST EN 6056:2020
Vazduhoplovstvo – Krajevi šipki sa ležajem prema EN 4614, izrađeni od čelika otpornog na koroziju, sa veoma širokim unutrašnjim prstenom, spoljašnjim stablom sa navojima – Mjere i opterećenja – Serije izražene u inčima EN 6056:2019 Aerospace series - Rod-end with bearing per EN 4614 with self lubricating liner in corrosion resisting steel with external threaded shank - Dimensions and loads - Inch series IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.035
MEST EN ISO 787-14:2020
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca – Dio 14: Određivanje otpornosti vodenog ekstrakta EN ISO 787-14:2019 (ISO 787-14:2019, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-17:2020
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 17: Poređenje moći posvjetljivanja bijelih pigmenata EN ISO 787-17:2019 (ISO 787-17:2019, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 17: Comparison of lightening power of white pigments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-25:2020
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca – Dio 25: Poređenje boje, u sistemima punog tona, bijelih, crnih i obojenih pigmenata – Kolorimetrijska metoda EN ISO 787-25:2019 (ISO 787-25:2019, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 25: Comparison of the colour, in full-shade systems, of white, black and coloured pigments - Colorimetric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-9:2020
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 9: Određivanje pH-vrijednosti vodene suspenzije EN ISO 787-9:2019 (ISO 787-9:2019, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18451-1:2020
Pigmenti, boje i punioci - Terminologija - Dio 1: Opšti termini EN ISO 18451-1:2019 (ISO 18451-1:2019, IDT) Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.87, 87.060.10
MEST EN 12670:2020
Prirodni kamen - Terminologija EN 12670:2019 Natural stone - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 01.040.91, 91.100.15
MEST EN ISO 787-13:2020
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 13: Određivanje sulfata, hlorida i nitrata rastvorljivih u vodi EN ISO 787-13:2019 (ISO 787-13:2019, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-15:2020
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 15: Upoređivanje otpornosti prema svjetlosti obojenih pigmenata sličnih tipova EN ISO 787-15:2019 (ISO 787-15:2019, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 3262-1:2020
Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Dio 1: Uvod i opšte metode ispitivanja EN ISO 3262-1:2020 (ISO 3262-1:2020, IDT) Extenders - Specifications and methods of test - Part 1: Introduction and general test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18473-3:2020
Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primjene – Dio 3: Stopljeni silicijum-dioksid za primjenu u silikonskim gumama EN ISO 18473-3:2019 (ISO 18473-3:2018, IDT) Functional pigments and extenders for special application - Part 3: Fumed silica for silicone rubber application IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 12944-3:2020
Vještačka đubriva i materije za kalcifikaciju - Rječnik - Dio 3: Nazivi koji se odnose na materije za kalcifikaciju EN 12944-3:2019 Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.65, 65.080
MEST EN 17120:2020
Fotokataliza – Prečišćavanje vode – Procjena performansi fotokatalitičkih materijala mjerenjem degradacije fenola EN 17120:2019 Photocatalysis - Water purification - Performance of photocatalytic materials by measurement of phenol degradation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 34101-3:2020
Održivi i sljedljivi kakao – Dio 3: Zahtjevi za sljedljivost EN ISO 34101-3:2019 (ISO 34101-3:2019, IDT) Sustainable and traceable cocoa - Part 3: Requirements for traceability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 67.140.30
MEST EN ISO 34101-4:2020
Održivi i sljedljivi kakao – Dio 4: Zahtjevi za šeme za sertifikaciju EN ISO 34101-4:2019 (ISO 34101-4:2019, IDT) Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.120.20, 67.140.30
MEST EN 17351:2020
Proizvodi na biološkoj osnovi - Određivanje sadržaja kiseonika pomoću elementarnog analizatora EN 17351:2020 Bio-based products - Determination of the oxygen content using an elemental analyser IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.55
MEST EN 1992-4:2020
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 4: Projektovanje pričvršćivača za upotrebu u betonu EN 1992-4:2018 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 91.010.30, 91.080.40 305/2011
MEST EN 1992-1-2:2018/A1:2020
Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-2: Opšta pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Izmjena 1 EN 1992-1-2:2004/A1:2019 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 91.010.30, 91.080.40 305/2011
MEST EN 1993-1-5:2019/A2:2020
Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi - Izmjena 2 EN 1993-1-5:2006/A2:2019 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 002 91.010.30, 91.080.13 305/2011
MEST EN 17246:2020
Đubriva – Određivanje perhlorata u mineralnim đubrivima primjenom jonske hromatografije sa konduktometrijskom detekcijom (IC-CD) EN 17246:2019 Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by ion chromatography and conductivity detection (IC-CD) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN ISO 20932-1:2020
Tekstil – Određivanje elastičnosti tekstilnih površina – Dio 1: Ispitivanje epruvete u obliku trake EN ISO 20932-1:2020 (ISO 20932-1:2018, IDT) Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN ISO 20932-2:2020
Tekstil – Određivanje elastičnosti tekstilnih površina – Dio 2: Multiaksijalno ispitivanje EN ISO 20932-2:2020 (ISO 20932-2:2018, IDT) Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 2: Multiaxial tests IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN ISO 20932-3:2020
Tekstil – Određivanje elastičnosti tekstilnih površina – Dio 3: Uzane tekstilne površine EN ISO 20932-3:2020 (ISO 20932-3:2018, IDT) Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30

Ostavite komentar:


Komentari: