Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Skupština Instituta

Rad Instituta usmjerava i vodi Skupština Instituta. Skupština ima petnaest članova, od kojih sedam članova imenuje Osnivač, a ostalih osam članova Skupštine biraju članovi Instituta iz svojih redova, vodeći računa da se osigura predstavljanje svih zainteresovanih strana u poslovima standardizacije.

Skupština: bira predsjednika Skupštine; usvaja Statut uz saglasnost Osnivača; bira dva člana Upravnog odbora iz reda članova Instituta i verifikuje izbor Upravnog odbora u cjelini; usvaja program rada i godišnji plan za donošenje standarda i srodnih dokumenata, kao i akta u vezi sa razvojem Instituta, uz saglasnost Osnivača; daje saglasnost na predlog Ugovora o izvođenju koji se zaključuje između Osnivača i Instituta za svaku poslovnu godinu; usvaja godišnji izvještaj o radu, finansijski plan i finansijski izvještaj; bira nezavisnog revizora; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Poslovnikom o radu Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Skupštine i to: nadležnost Skupštine, sastav Skupštine; radna tijela Skupštine; izbor i rad predsjednika Skupštine; sazivanje Skupštine; tok sjednica Skupštine; postupak odlučivanja, kao i postupak izbora i razrješavanja.

Članovi Skupštine Instituta su:

Naziv institucije: Ovlašćeni zastupnik:
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Ivana Vukašinović
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Goran Gorašević
Ministarstvo javne uprave Aleksandar Anđić
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrijana Rakočević
Ministarstvo unutrašnjih poslova Dejan Marunović
Ministarstvo kapitalnih investicija Anto Stanišić
Ministarstvo zdravlja Milena Vojinović Šoškić
Inženjerska komora Crne Gore Srđan Laković
Građevinski fakultet, UCG prof. dr Marina Rakočević
Zavod za metrologiju Goran Vukoslavović
Montinspekt d.o.o. – Podgorica Branislav Šebek
Elektroprivreda Crne Gore Mirjana Kujović
Uprava za kapitalne projekte Bojana Mitrić
ABG Test d.o.o. - Podgorica Svetlana Marjanović Mumin
Institut za javno zdravlje Dijana Đurović

Predsjednik Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore je Srđan Laković.