Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Direktiva/Regulativa

Spisak EU direktiva/regulativa

Pretraga po ključnoj riječi

Pretraga po fazi

Pretraga po tipu

1007/2011

Uredba (EU) br. 1007/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. septembra 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i s tim u vezi sa označavanjem i obilježavanjem sastava vlakana tekstilnih proizvoda i ukidanju Direktive Savjeta 73/44 / EEZ i Direktiva 96/73 / EC i 2008/121 / EC Evropskog parlamenta i Savjeta


1015/2010

Regulativa (EU) br. 1015/2010 o primjeni Direktive 2009/125/ЕC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom veš mašina za domaćinstvo


1016/2010

Regulativa (EU) br. 1016/2010 o primjeni Direktive 2009/125/ЕC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kućnih mašina za pranje sudova


1059/2010

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. septembra 2010. godine o dopuni Direktive 2010/30 / EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa energetskim označavanjem mašina za pranje posuđa u domaćinstvu


1060/2010

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. septembra 2010. godine o dopuni Direktive 2010/30 / EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa energetskim označavanjem kućnih frižidera


1061/2010

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. septembra 2010. godine o dopuni Direktive 2010/30 / EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa energetskim obilježavanjem mašina za pranje veša u domaćinstvu


1062/2010

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. septembra 2010. godine o dopuni Direktive 2010/30 / EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa energetskim označavanjem televizora


107/2009

Uredba Komisije (EZ) br. 107/2009 od 4. februara 2009. o sprovođenju Direktive 2005/32 / EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn jednostavnih set-top bok-ova (Tekst od značaja za EGP)


1194/2012

Uredba Komisije (EU) br. 1194/2012 od 12. decembra 2012. godine o sprovođenju Direktive 2009/125 / EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn usmjerenih sijalica, sijalica koje emituju svjetlost i srodne opreme


1223/2009

Regulativa (EC) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima


1253/2014

Uredba Komisije (EU) br. 1253/2014 od 7. jula 2014. o sprovođenju Direktive 2009/125 / EZ Evropskog parlamenta i Savjeta u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn ventilacionih jedinica


1254/2014

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1254/2014 od 11. jula 2014. godine o dopuni Direktive 2010/30 / EU Evropskog parlamenta i Savjeta u vezi sa energetskim označavanjem stambenih ventilacionih jedinica


1275/2008

Regulativa (EU) 1275/2008 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološko projektovanje potrošnje električne energije u stanju pripravnosti i isklјučenosti električne i elektronske opreme za domaćinstvo i kancelariju


1907/2006

Regulativa (EC) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH)


1999/177/EC

Odluka Komisije od 8. februara 1999. o uspostavljanju uslova za odstupanje za plastične sanduke i plastične palete u odnosu na nivo koncentracije teških metala utvrđen u Direktivi 94/62 / EC o ambalaži i ambalažnom otpadu (notificirano pod dokumentom broj C (1999) 246) (Tekst od značaja za EGP)


1999/29/EC

Direktiva Savjeta 1999/29 / EC od 22. aprila 1999. o neželjenim supstancama i proizvodima u ishrani životinja


1999/30/EC

Granične vrijednosti sumpor-dioksida, azot-dioksida i azotnih oksida, čestica i olova u ambijentu vazduha


1999/47/EC

Drumski transport opasnih materija (po drugi put prilagođavajući se tehničkom napretku Direktive Savjeta 94/55 / ​​EC)