Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

1007/2011

Uredba (EU) br. 1007/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. septembra 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i s tim u vezi sa označavanjem i obilježavanjem sastava vlakana tekstilnih proizvoda i ukidanju Direktive Savjeta 73/44 / EEZ i Direktiva 96/73 / EC i 2008/121 / EC Evropskog parlamenta i Savjeta

EUR-Lex vidite više ...

Pogledajte sve objavljene standarde koji se odnose na ovu direktivu