Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

1999/177/EC

Odluka Komisije od 8. februara 1999. o uspostavljanju uslova za odstupanje za plastične sanduke i plastične palete u odnosu na nivo koncentracije teških metala utvrđen u Direktivi 94/62 / EC o ambalaži i ambalažnom otpadu (notificirano pod dokumentom broj C (1999) 246) (Tekst od značaja za EGP)

EUR-Lex vidite više ...

Pogledajte sve objavljene standarde koji se odnose na ovu direktivu