Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Direktor

Direktora Instituta bira i razrješava Upravni odbor na osnovu javnog konkursa.

Direktor: organizuje i rukovodi radom Instituta; zastupa i predstavlja Institut; stara se o zakonitosti rada Instituta i odgovara za zakonitost rada Instituta; stara se o stručnosti rada Instituta; donosi akt o donošenju odnosno povlačenju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata; predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta i prosljeđuje ga Upravnom odboru na usvajanje; stara se o korišćenju i raspolaganju imovinom Instituta; izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora; odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u Institutu u vezi sa radnim odnosima zaposlenih, u skladu sa zakonom; po potrebi formira savjetodavna tijela odnosno stručne savjete radi usmjeravanja stručnog rada za pojedine oblasti standardizacije; odlučuje o imenovanju predstavnika Instituta za rad u tijelima međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju; priprema odgovarajuće izvještaje i finansijske iskaze; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Direktor Instituta je Zoran Glomazić, dipl.ing.el.