Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Kako se razvija standard?

Crnogorski standardi se razvijaju i objavljuju uz poštovanje principa i pravila koja su uspostavlile međunarodne i evropske organizacije za standardizaciju. Razvoj evropskog standarda (EN) upravlja se principima konsenzusa, otvorenosti, transparentnosti, nacionalne posvećenosti i tehničke koherentnosti i prati nekoliko koraka.

Neki od tih koraka su:

Svaka zainteresovana strana može da podnese predlog za novi rad koji zadovoljava potrebe tržišta u određenom području.

Kada odgovarajuće Tehničko tijelo prihvati projekat za izradu EN standarda, države članice treba da sve nacionalne aktivnosti u okviru projekta stave na čekanje. To znači da oni ne pokreću nove projekte, niti revidiraju postojeće standarde na nacionalnom nivou. Ova obaveza se naziva ,,mirovanje'' (standstill) i omogućava napore usmjerene na razvoj EN standarda.

Evropski standardi se razvijaju od strane imenovanih stručnjaka iz određenih tehničkih tijela (tehničkih komiteta) - radna grupa.

Kada se pripremi nacrt EN, on se dijeli na javno komentarisanje i glasanje, postupak poznat pod nazivom ,,javna rasprava''. Tokom ove faze, svi koji imaju interesa (npr. proizvođači, javni organi, potrošači itd.) mogu komentarisati nacrt. Ove stavove prikupljaju članovi koji zatim podnose nacionalni stav i koji naknadno analizira Tehničko tijelo CEN-a. Ako rezultati javne rasprave pokažu odobrenje za EN standard, tehničko tijelo (komitet) može odlučiti da objavi standard.

Ako rezultati javne rasprave pokažu da nacrt EN standarda zahtijeva tehničku doradu, tehničko tijelo (komitet) može odlučiti da ažurira nacrt i ponovo ga preda na drugo glasanje, nazvano formalno glasanje.

EN standard se nakon odobrenja objavljuje. Objavljeni EN standard mora dobiti status nacionalnog standarda u svim zemljama članicama, koje takođe imaju obavezu da povuku sve nacionalne standarde koji su u suprotnosti sa njim. Ovo garantuje da proizvođač ima lakši pristup tržištu svih zemalja članica prilikom primjene evropskih standarda.

Da bi se osiguralo da je EN standard i dalje aktuelan, on će biti preispitan u roku od pet godina od objavljivanja. Ovo preispitivanje rezultira potvrđivanjem, izmjenama, revizijom ili povlačenjem EN-a.