Institut za standardizaciju Crne Gore

IN HOUSE obuke

U okviru programa koji se odnosi na edukaciju zainteresovanih strana, Institut za standardizaciju organizuje seminare, obuke i radionice koje se na zahtijev zainteresovane strane mogu realizovati u posebno dogovorenom terminu u prostoru organizacije koja tu obuku inicira za svoje zaposlene. Ove obuke se kreiraju za grupu zaposlenih jedne organizacije, specifično prilagođene svakoj organizaciji ponaosob, kao i njihovim potrebama.

Za realizaciju obuka, korisnik sa predstavnicima Instituta dogovora temu, vrijeme i mjesto obuka sa unaprijed definisanim potrebama i ciljevima obuke koji su vazni za korisnika.

Visina naknade za ove vrste seminara se posebno ugovara, u zavisnosti od uslova (vremenskog trajanja, broja predavača, lokacije, broja učesnika obuke i sl.) i od stepena modifikacije postojećih seminara.