Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Intelektualna svojina

Institut ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na sajtu Instituta, kao i na svim sastavnim elementima koji ga sačinjavaju: tekst, vizuelni i audio elementi, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi sajta, kojih je Institut i autor. Neovlašćena upotreba bilo kog dijela sajta, ili sajta u cjelosti, bez prethodne direktne dozvole u pisanom obliku izdate od strane Instituta kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Instituta i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj mjeri.

Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika sajta, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na sajtu Instituta.

Postavljanjem sadržaja na sajt, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posjetiocu sajta, pod uslovima i na način koji je opisan u ovim uslova korišćenja. Dalja reprodukcija sadržaja drugih lica ili dijela sadržaja sa bilo kog dijela sajta je dozvoljeno samo uz obaveznu direktnu prethodnu izdatu saglasnost od strane Instituta, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa sajta, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem je preuzeti sadržaj deponovan. Institut ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko djelo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem sajta učinilo javno dostupnim.