Institut za standardizaciju Crne Gore
.

Ivana Vlahović

Ivana Vlahović

Sektor za standarde - Odsjek za elektrotehniku

Ivana Vlahović

Sektor za standarde - Odsjek za elektrotehnikue-mail: ivana.vlahovic@isme.co.me

Biografija

Ivana Vlahović je rođena 14.11.1982. godine na Cetinju. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Podgorici. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

Od 2006. do 2008. godine radila je u CIS-u (Centar za informacioni sistem) Glavnog grada na poslovima održavanja mrežne infrastrukture.

U Institutu za standardizaciju Crne Gore je zaposlena je od 2008. godine u Sektoru za standarde u oblasti elektrotehnike.

Zvanje magistra tehničkih nauka stekla je na Mašinskom fakultetu u Podgorici.

Posjeduje više od deset godina iskustva u oblasti standardizacije. Pohađala je mnogobrojne domaće i međunarodne obuke, seminare, radionice iz oblasti standardizacije.

Govori engleski jezik.