Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Izjava o privatnosti

Ovo obavještenje se odnosi na obradu podataka o ličnosti koju vrše zaposleni u Institutu za standardizaciju Crne Gore, VII Omladinske br. 28 i e-mail adresom za prijem eletronske pošte isme@t-com.me.

Institut vrši obradu ličnih podataka samo onih korisnika sa kojima stupa u kontakt u svrhu obavljanja svog poslovanja, prikupljanjem podatke direktno od ovih lica, preko njihovih poslodavaca, ugovarača, poslovnih partnera ili ako je primjenljivo, trećih lica. Obrada podataka vrši se u skladu sa načelom ograničenja čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenja svrhe obrade potrebno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana.

Pravila o obradi podataka o ličnosti od strane Institutu uključuju, sljedeće kategorije:

1. Zaposleni i lica angažovana honorarno, bivši zaposleni i penzioneri

Institut podatke o ličnosti zaposlenih i lica angažovanih honorarno, kao i podatke o ličnosti bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje u cilju vršenja i poštovanja važećih propisa koji definišu postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa i propisa iz oblasti bezbjednosti i zaštite na radu. Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima. Podaci ove kategorije lica se obrađuju i na osnovu njihovog pristanka uvijek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen po važećim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.

2. Kandidati za posao, odnosno angažovanje honorarno

Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno honorarno angažovanje ili stručnu praksu, obrađuju se samo u mjeri koja je neophodna da bi proces regrutovanja i selektovanja kandidata bio sproveden na efikasan način, poštujući interese Instituta, sloboda, prava i interesa kandidata. Kandidatima koji nijesu prošli proces selekcije, a čiji su podaci prikupljeni u ovu svrhu su omogućena sva prava koja imaju po osnovu važećih propisa.

3. Lica koja ulaze u poslovne prostorije Instituta

Institut ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u prostorije Instituta, i da vodi evidencije o ovim posjetama u skladu sa svim važećim propisima, uključujući propise koji regulišu privatno obezbjeđenje i video nadzor.

4. Poslovni saradnici i fizička lica angažovana od strane poslovnih saradnika
U cilju organizacije poslovanja, Institut prikuplja podatke o ličnosti kako fizičkih lica koja samostalno postupaju, tako i fizičkih lica koja su zaposlena kod poslovnih partnera (pravnih lica) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno lica koja su kod njih angažovana po drugom osnovu. Predmetna obrada se vrši cilju zaključenja i izvršenju ugovora i ispunjenja svih zakonskih obaveza koje Institut ima sa tim u vezi. Ukoliko određeni podaci o ličnosti nijesu neophodni radi zaključenja i izvršenja ugovora sa konkretnim fizičkim licem koje je nosilac podataka, takvi lični podaci se mogu obrađivati i ukoliko Institut ima legitimni interes da vrši konkretnu obradu, jer bi u suprotnom izvršavanje ugovora bilo otežano, a predmetna obrada ne ugrožava prava ni interese lica na koje se podaci odnose. Podaci o ličnosti poslovnih saradnika i fizičkih lica angažovanih od strane poslovnih saradnika mogu se takođe obrađivati ako su ta lica dala pristanak za svrhu koja nije u vezi sa izvršenjem ugovora, a u skladu sa važećim propisima.

5. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prilagođeni poslovni i partnerski odnosi

Institut obrađuje podatke fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prilagođeni poslovni i partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, ali samo u mjeri koja je neophodna i primjerena za ovu svrhu (slanje poziva na proslave i događaje, slanje prigodnih poklona, slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, važećih propisa i internih pravila.

Fizičko lice, ima sljedeća prava povodom obrade njegovih podataka o ličnosti koju vrši Institut: