Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Pravni osnov

Pravni osnov za razvoj sistema standardizacije u Crnoj Gori, kao i za osnivanje i rad samostalne i neprofitne nacionalne organizacije za standardizaciju, utvrđen je Zakonom o standardizaciji ("Službeni list Crne Gore", broj 145/21), Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07) i Statutom Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 120/22 od 31.10.2022.). Odluka o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07) je zamijenjena Odlukom o organizovanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 087/22 od 04.08.2022), koja je usklađena sa važećim Zakonom o standardizaciji.

Zakon o standardizaciji uređuje: načela i ciljeve standardizacije u Crnoj Gori, osnivanje, organizovanje i djelatnost organizacije za standardizaciju Crne Gore, donošenje, izdavanje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata iz oblasti standardizacije, kao i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Vlada Crne Gore je Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore osnovala Institut za standardizaciju Crne Gore, za ostvarivanje ciljeva standardizacije i donošenje crnogorskih standarda i srodnih dokumenata.
Odlukom se uređuju naziv i sjedište Instituta, djelatnost, članstvo u Institutu, organi, finansiranje, prava, obaveze i odgovornosti Instituta u pravnom prometu, kao i nadzor nad radom Instituta.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 18. jula 2022. godine, donijela Odluku o organizovanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 087/22 od 04.08.2022). Ovom odlukom je propisano da se ISME organizuje i obavlja djelatnost kao Institut za standardizaciju Crne Gore u skladu sa Zakonom o standardizaciji ("Službeni list Crne Gore", broj 145/21).

Danom stupanja na snagu Odluke o organizovanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 087/22) prestaje da važi Odluka o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07).

Statut Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže uređuje: naziv i sjedište Instituta, pečat i štambilj, znak (logotip), djelatnost Instituta, prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu, poslovna tajna, način obavještavanja javnosti o radu, finansiranje, bliža organizacija Instituta, način sticanja i prestanka članstva u Institutu, način učestvovanja članova Instituta u radu Instituta, način utvrđivanja i plaćanja članarine, način izbora članova Skupštine Instituta, organi Instituta, djelokrug organa Instituta i način odlučivanja, opšta akta Instituta i druga pitanja od značaja za rad Instituta.