Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Pravni osnov

Pravni osnov za razvoj sistema standardizacije u Crnoj Gori, kao i za osnivanje i rad samostalne i neprofitne nacionalne organizacije za standardizaciju, utvrđen je Zakonom o standardizaciji ("Službeni list CG", broj 13/08), Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07) i Statutom Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list CG", broj 29/08, 057/19).

Zakon o standardizaciji uređuje: načela i ciljeve standardizacije u Crnoj Gori, osnivanje, organizovanje i djelatnost organizacije za standardizaciju Crne Gore, donošenje, izdavanje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata iz oblasti standardizacije, kao i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Vlada Crne Gore je Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore osnovala Institut za standardizaciju Crne Gore, za ostvarivanje ciljeva standardizacije i donošenje crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Odlukom se uređuju naziv i sjedište Instituta, djelatnost, članstvo u Institutu, organi, finansiranje, prava, obaveze i odgovornosti Instituta u pravnom prometu, kao i nadzor nad radom Instituta.

Statut Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže uređuje: naziv i sjedište Instituta, pečat i štambilj, znak (logotip), djelatnost Instituta, prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu, poslovna tajna, način obavještavanja javnosti o radu, finansiranje, bliža organizacija Instituta, način sticanja i prestanka članstva u Institutu, način učestvovanja članova Instituta u radu Instituta, način utvrđivanja i plaćanja članarine, način izbora članova Skupštine Instituta, organi Instituta, djelokrug organa Instituta i način odlučivanja, opšta akta Instituta i druga pitanja od značaja za rad Instituta.