Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Upravni odbor Instituta

Upravni odbor ima pet članova od kojih dva člana imenuje Osnivač, dva člana bira Skupština Instituta iz redova članova Instituta koji nijesu imenovani od strane Osnivača, a jednog člana biraju zaposleni u Institutu.

Upravni odbor: donosi poslovnik o svom radu; odlučuje o poslovanju Instituta; predlaže Skupštini na usvajanje Statut Instituta; predlaže Skupštini na usvajanje program rada i godišnji plan donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata kao i Ugovor o izvođenju; razmatra godišnji izvještaj o radu, finansijski plan i finansijski izvještaj; bira i razrješava direktora Instituta; na predlog direktora odlučuje o pitanjima u vezi sa članstvom Instituta u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i pitanjima saradnje sa nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država i o tome izvještava Skupštinu; stara se o pripremi zasijedanja Skupštine i predlaže Skupštini odluke iz njene nadležnosti; donosi pravila Instituta na osnovu kojih se izdaju i donose crnogorski standardi i srodni dokumenti u određenoj oblasti; daje saglasnost o formiranju i prestanku rada tehničkih komiteta za obavljanje poslova donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, na predlog direktora; donosi pravila o upotrebi znaka usaglašenosti sa crnogorskim standardima i srodnim dokumentima; usvaja akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Institutu, na predlog direktora; donosi i druge opšte akte iz nadležnosti rada Instituta; utvrđuje visinu članarine za pojedinu godinu; donosi cjenovnik standarda i srodnih dokumenata, uz saglasnost Osnivača; donosi cjenovnik ostalih usluga Instituta; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora su:  

Ime i prezime Imenovan od Status
Prof. dr Igor Vušanović Skupštine Instituta Predsjednik
Dragoljub Bulatović Skupštine Instituta Član
Prof. dr Milan Vukčević Osnivača Član
Nebojša Mugoša Osnivača Član
mr Željko M. Gurešić Zaposlenih Član