Institut za standardizaciju Crne Gore

Skupština Instituta

Rad Instituta usmjerava i vodi Skupština Instituta. Skupština ima petnaest članova, od kojih sedam članova imenuje Osnivač, a ostalih osam članova Skupštine biraju članovi Instituta iz svojih redova, vodeći računa da se osigura predstavljanje svih zainteresovanih strana u poslovima standardizacije.

Skupština: bira predsjednika Skupštine; usvaja Statut uz saglasnost Osnivača; bira dva člana Upravnog odbora iz reda članova Instituta i verifikuje izbor Upravnog odbora u cjelini; usvaja program rada i godišnji plan za donošenje standarda i srodnih dokumenata, kao i akta u vezi sa razvojem Instituta, uz saglasnost Osnivača; daje saglasnost na predlog Ugovora o izvođenju koji se zaključuje između Osnivača i Instituta za svaku poslovnu godinu; usvaja godišnji izvještaj o radu, finansijski plan i finansijski izvještaj; bira nezavisnog revizora; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Poslovnikom o radu Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Skupštine i to: nadležnost Skupštine, sastav Skupštine; radna tijela Skupštine; izbor i rad predsjednika Skupštine; sazivanje Skupštine; tok sjednica Skupštine; postupak odlučivanja, kao i postupak izbora i razrješavanja.

Članovi Skupštine Instituta su:

Naziv institucije: Ovlašćeni zastupnik:
Minstarstvo ekonomije Dragan Vukčević
Minstarstvo ekonomije Ivana Popović
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Miroslav Mašić
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Andrijana Rakočević
Uprava za inspekcijske poslove Slobodanka Vuković
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Svjetlana Vuksanović
Ministarstvo odbrane Saša Pavićević
Mašinski fakultet Podgorica prof. dr Jelena Jovanović
ABG Test d.o.o. – Podgorica Svetlana Marjanović-Mumin
Institut „Sigurnost“ d.o.o. - Podgorica Miloš Bakić
TARA Aerospace and Defence AD - Mojkovac Mira Jovanović
Knauf d.o.o. - Podgorica Iva Kopitović
Montinspekt d.o.o. – Podgorica Branislav Šebek
Civil Engineer d.o.o – Podgorica Boris Bojanić
Inženjerska komora Crne Gore – Podgorica Srđan Laković

Predsjednica Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore je Svjetlana Vuksanović.