Institut za standardizaciju Crne Gore
Glavni meni

Uslovi korišćenja sajta Instituta

Opšte odredbe

Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta Instituta su bliže određena ovim uslovima korišćenja. Sajt je lociran na internet adresi www.isme.me i na njemu su predstavljene usluge Instituta za standardizaciju Crne Gore, VII Omladinske br. 28, Podgorica, Crna Gora.

Ovi uslovi korišćenja su sastavni dio sajta. Institut omogućava korišćenje sajta i fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima koji su opisani u ovim Uslovima korišćenja. Pristupom i korišćenjem sajta Instituta, korisnici pristaju na Uslove korišćenja. Na svaki pristup sadržajima sajta primenjuju se ovi uslovi korišćenja.

Poslovanje Instituta putem ovog sajta regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Crne Gore u segmentima koji nijesu regulisani navedenim zakonima. Institut je predano radi na očuvanju i primjeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema dobroj poslovnoj praksi i u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

Institut ni na koji način suštinski ne utiče na sadržaj koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, ne garantuje tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prikazane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet. Institut ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obavještenja ili obrazloženja.

Integritet sajta

Sajt je namijenjen prezentaciji rada Instituta na internetu i oglašavanju usluga koje su u ponudi. Tekstovi i druge informacije koje korisnici ostavljaju na bilo kom dijelu sajta (npr. komentari) trebaju biti vjerodostojni. Za vjerodostojnost informacija, odgovara isključivo korisnik koji je informacije unio. Tačnost unosa podrazumijeva da je iz kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumijeva gramatičku i pravopisnu ispravnost. Svako korišćenje sajta u cjelosti ili bilo kog njegovog dijela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Institut i kršenjem Uslova korišćenja. Korisnik samostalno vrši odabir lozinke prilikom registracije i isključivo je odgovoran za bezbjednost lozinke i korišćenje sajta preko pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećim licima. Korisnik može da obavijesti Institut ukoliko posumnja da je neko neovlašćeno koristio njegove pristupne podatke. Institut će u svakom pojedinačnom slučaju pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, prava svojine i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povrijeđeno, tako što će, bez odlaganja:

Institut zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa sajta, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose, bez obzira na autora i bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja. Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani na sajtu, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Crne Gore.

Korisnici

Korisnici kojima Institut pruža usluge putem sajta su i posjetioci i registrovani korisnici. Posjetilac je lice koje pristupi sajtu bez prijave ili registracije i može da ima uvid u cjelokupni sadržaj dopstupan na sajtu, bez ikakve naknade ili ograničenja.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje je izvršilo registraciju na sajtu. Registracija na sajt za fizička i pravna lica je besplatna i dostupna svim posjetiocima. Registrovani korisnik kao fizičko lice može biti samo lice sa navršenih 15 godina života. Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Instituta i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obavještenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahtjeva za brisanjem svog korisničkog naloga. Sajt omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet i svrha registracije, obavijesti Institut o tome.

Obavještenje

Korisnik se obavještava da povremeno može od strane Instituta dobijati obavještenja vezana za sadržaj sajta, promjene u funkcionalnosti sajta, vijesti i akcije, i sličnih obavještenja. Korisnik ukoliko mu ne odgovara može da odjavi prijem ovih obavještenja.

Reklamacije

Obzirom da Institut pruža usluge krajnjim korisnicima, oni su mogućnosti da izjave reklamaciju na usluge. Institut ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj povezan sa sajtom. Institut može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova korišćenja. Institut zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Institut ne može da verifikuje ili da provjeri informacije koje korisnik šalje.

Ograničenje odgovornosti

Korisnici sajt koriste isključivo na svoju odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Institut nije odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u cjelosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

Komentari, ocjene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenom prostoru, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unijetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio. Institut ne garantuje tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane korisnika.
Osim u slučaju namjere ili grube nepažnje, Institut nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost sajta, niti za djelimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Institut nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za prethodno navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju planiranih i neplaniranih intervencija na unapređenju sistema.