Institut za standardizaciju Crne Gore

Održan webinar na temu „PRIMJENA MEST STANDARDA KOD PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA ZA OBLAST ELEKTROTEHNIKE – OPŠTI PRINCIPI“

U petak, 28. maja 2021. godine, Inženjerska komora Crne gore u saradnji sa Institutom za standardizaciju je realizovala webinar na temu: „PRIMJENA MEST STANDARDA KOD PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA ZA OBLAST ELEKTROTEHNIKE – OPŠTI PRINCIPI“. Prezenter i predavač je bila gospođa Rada Janjić, pomoćnica direktora Instituta za standardizaciju - Sektor za standarde. Webinar je bio organizovan za članove Strukovne komore elektro inženjera, kao i za sve zeinteresovane članove Inženjerske komore.

Na webinaru je govoreno o: publikovanim MEST standardima iz oblasti elektrotehnike u ISME, radu nacionalnih tehničkih komiteta iz oblasti elektrotehnike, vezi između standarda i propisa, direktivama koje pokrivaju oblast elektrotehnike, spisku harmonizovanih standarda koji prate LVD direktivu, najčešće primjenjenivanim tehničkim propisima i standardima koji se koriste pri izradi elektrotehničkih projekata u CG, starim JUS i novim MEST standardima, praktičnim primjerima ažuriranih i neažuriranih pravilnika u CG, standardima za oblasti: Strukturno kabliranje, Električne instalacije niskog napona – zaštitne mjere, Zaštita od električnog udara, Zaštita od toplotnog djelovanja, Prekostrujna zaštita, Zaštita usljed kvarova u niskonaponskom sistemu, Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji, Zaštita od podnapona, načinu pristupa i pretrage međunarodnim bazama standarda, novoj ISME Web platformi koja nudi nove usluge elektronske kupovine standarda i online čitanja standarda, budućoj poslovnoj saradnji ISME i IKCG na ovom polju i sl.

Učesnici su bili u mogućnosti da dobiju odgovore i na dodatna pitanja koja su se otvorila tokom webinara.