Pravni osnov

Obaveze koje proističu iz generalne politike ekonomskih odnosa Crne Gore sa inostranstvom, a tiču se  integracionih procesa u međunarodne i evropske tokove, uključuju pored ostalog i jačanje sistema nacionalne standardizacije. U procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj Uniji, nacionalna standardizacija treba da doprinese postepenom smanjenju tehničkih prepreka u trgovini, odnosno slobodnom protoku roba između Crne Gore i drugih zemalja kako bi u momentu pristupanja tim organizacijama trgovinske prepreke bile u potpunosti uklonjene.

Pravna osnova za razvoj sistema standardizacije u Crnoj Gori, kao i za osnivanje i rad samostalne i neprofitne nacionalne organizacije za standardizaciju, utvrđena je Zakonom o standardizaciji ("Službeni list CG", broj 13/08), Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 21/07) i Statutom Instituta za standardizaciju Crne Gore ("Službeni list CG", broj 57/19).

Zakonom o standardizaciji uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Crnoj Gori, osnivanje, organizovanje i djelatnost organizacije za standardizaciju Crne Gore, donošenje, izdavanje i primjena crnogorskih standarda i srodnih dokumenata iz oblasti standardizacije, kao i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore, Vlada Crne Gore je osnovala Institut za standardizaciju Crne Gore za ostvarivanje ciljeva standardizacije i donošenje crnogorskih standarda i srodnih dokumenata. Odlukom se uređuju naziv i sjedište Instituta, djelatnost, članstvo u Institutu, organi, finansiranje, prava, obaveze i odgovornosti Instituta u pravnom prometu, kao i nadzor nad radom Instituta.

Statutom Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju naziv i sjedište Instituta, pečat i štambilj, znak (logotip), djelatnost Instituta, prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu, poslovna tajna, način obavještavanja javnosti o radu, finansiranje, bliža organizacija Instituta, način sticanja i prestanka članstva, način učestvovanja članova Instituta u radu Instituta, način utvrđivanja i plaćanja članarine, način izbora članova skupštine Instituta, organi instituta, djelokrug organa Instituta i način odlučivanja, opšta akta Instituta i druga pitanja od značaja za rad Instituta.

Zakon o standardizaciji.pdf

Odluka o osnivanju.pdf

Statut.pdf