Organi Instituta za standardizaciju Crne Gore su: Skupština Instituta, Upravni odbor i direktor.

Rad Instituta usmjerava i vodi Skupština Instituta. Skupština ima petnaest članova, od kojih sedam članova imenuje Osnivač (Vlada Crne Gore), a ostalih osam članova Skupštine biraju članovi Instituta iz svojih redova, vodeći računa da se osigura predstavljanje svih zainteresovanih strana u poslovima standardizacije. Poslovnikom o radu Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Skupštine.

Članovi Skupštine Instituta su: 

Članovi Skupštine Instituta koje je imenovao Osnivač
Dragan Vukčević
Ministarstvo ekonomije
Ivana Popović
Ministarstvo ekonomije
Miroslav Mašić
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
Andrijana Rakočević
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Slobodanka Vuković
UIP – Tržišna inspekcija
Svjetlana Vuksanović
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Saša Pavićević
Ministarstvo odbrane

 

Članovi Skupštine Instituta iz reda članova Instituta
Svetlana Marjanović-Mumin
ABG Test d.o.o. Podgorica
Iva Kopitović
Knauf d.o.o. Podgorica
Boris Bojanić
Civil Engineer d.o.o. Podgorica
Branislav Šebek
Montinspekt d.o.o. Podgorica
Prof. dr Jelena Jovanović
Mašinski fakultet, UCG
Mira Jovanović
Tara Aerospace and Defence A.D. Mojkovac
Miloš Bakić
Institut "Sigurnost" d.o.o. Podgorica
Milan Vujčić
Fizičko lice

 

Predsjednik Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore je Svjetlana Vuksanović.

Upravni odbor ima pet članova: dva člana imenuje Osnivač, dva člana bira Skupština Instituta iz redova članova Instituta koji nijesu imenovani od strane Osnivača, a jednog člana biraju zaposleni u Institutu. Poslovnikom o radu Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore bliže se uređuju pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora Instituta
Prof. dr Milan Vukčević
Mašinski fakultet, UCG
Nebojša Mugoša
Ministarstvo ekonomije
Stanko Zloković
Privredna komora Crne Gore
Prof. dr Srđa Aleksić 
Građevinski fakultet, UCG
Mr Željko Gurešić
Institut za standardizaciju Crne Gore

 

Predsjednik Upravnog odbora Instituta je prof. dr Milan Vukčević

Direktora Instituta bira Upravni odbor na osnovu javnog konkursa. Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Crne Gore i Statutom Instituta bliže se uređuju pitanja u vezi sa uslovima koje mora ispunjavati kandidat za direktora, kao i poslovi koje direktor obavlja.

Shodno Odluci Upravnog odbora Instituta, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore je Zoran Glomazić.