Ciljevi i načela:

Standardizacija je aktivnost na utvrđivanju odredaba za opštu i višekratnu upotrebu, u odnosu na stvarne ili potencijalne probleme, u cilju postizanja optimalnog nivoa uređenosti u datom kontekstu. Posebno, ova aktivnost sastoji se od procesa formulisanja, izdavanja i primjene standarda. Značajne koristi od standardizacije su unapređenje pogodnosti proizvoda, procesa i usluga za njihovu namjenu, sprečavanje stvaranja prepreka u trgovini i olakšavanje tehnološke saradnje. 


Standardization is activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. In particular, the activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing standards. Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and services for their intended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of technological cooperation
                                                                                                                             (ISO/IEC Guide 2:2004)Standard je dokument, utvrđen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, kojim se utvrđuju, za opštu i višekratnu upotrebu, pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u datom kontekstu . Standardi treba da budu zasnovani na provjerenim rezultatima nauke, tehnologije (tehnike) i iskustva radi postizanja optimalne koristi za društvo. 


Standard is document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. Standards should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aimed at the promotion of optimum community benefits.
                                                                                                                             (ISO/IEC Guide 2:2004)


Opšti ciljevi standardizacije su:

- poboljšavanje zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka i zaštite životne sredine;

- unaprjeđivanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga, utvrđivanje njihove namjene, unificiranje, kompatibilnost i zamjenljivost;

- obezbjeđenje jedinstvene tehničke osnove;

- razvoj i unaprjeđenje proizvodnje i prometa robe, izvođenja radova, odnosno vršenja usluga kroz razvoj međunarodno usklađenih standarda i srodnih dokumenata radi racionalnog korišćenja rada, materijala i energije;

- unaprjeđenje međunarodne trgovine, sprječavanjem ili otklanjanjem nepotrebnih tehničkih prepreka. 


Osnovna načela standardizacije su: 
Konsenzus - je opšti sporazum o bilo kom značajnom pitanju postignut tako da se uzmu u obzir stanovišta svih zainteresovanih strana i da se usaglase svi suprotstavljeni stavovi, pri čemu se pod konsenzusom ne podrazumijeva jednoglasnost
Uključivanje svih zainteresovanih strana - podrazumijeva pravo na dobrovoljno učešće i doprinos svih zainteresovanih strana u procesu izrade standarda i srodnih dokumenata
Zajednički interes - podrazumijeva sprječavanje prevladavanja pojedinačnih interesa nad zajedničkim interesom zainteresovanih strana
Javnost rada - podrazumijeva preglednost postupka standardizacije i dostupnost javnosti standarda i srodnih dokumenata
Koherentnost - podrazumijeva da zbirka standarda mora biti koherentna, tj da standardi ne mogu biti protivrječni (donošenjem novog standarda za neki predmet standardizacije povlači se stari standard)
Stepen razvoja tehnike - podrazumijeva da standard odslikava stepen razvoja tehnike u tadom vremenu utemeljen na provjerenim naučnim, tehničkim i iskustvenim saznanjima
Sprečavanje nastanka prepreka u trgovini - podrazumijeva da standardi nijesu pripremljeni, donijeti ili primijenjeni sa ciljem stvaranja neopravdanih prepreka u međunarodnoj trgovini. Kada je god moguće, poželjno je koristiti međunarodne standarde ili njihove odgovarajuće djelove kao osnova za izradu nacionalnih standarda