U cilju stabilnog i planskog razvoja sistema standardizacije u Crnoj Gori, jačanja administrativnih kapaciteta Instituta za standardizaciju Crne Gore, uključivanja zainteresovanih strana u proces donošenja, održavanja, razvoja i implementacije crnogorskih standarda, uključivanja u rad međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i uopšte podizanja nivoa svijesti građana Crne Gore o standardizaciji i standardima, Institut za standardizaciju Crne Gore je utvrdio misiju, viziju strategiju i opšte ciljeve razvoja standardizacije u Crnoj Gori koji se povremeno preispituju. Iz misije, vizije, strategije i opštih ciljeva proizilaze srednjeročni i godišnji programi rada i planovi Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Vizija i misija

Institut za standardizaciju Crne Gore teži da ispuni zahtjeve za punopravno članstvo u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju: Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO - International Organization for Standardization), Međunarodnoj elektrotehničkoj komisiji (IEC - International Electrotechnical Commission), Evropskom komitetu za standardizaciju (CEN - Commite Europen de Normalisation), Evropskom komitetu za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC - Commite Europen de Normalisation Electrotechnique) i aktivno učestvuje u njihovom radu. Institut za standardizaciju Crne Gore teži da doprinese radu Evropskog instituta za standardizaciju u oblasti telekomunikacija (ETSI- European Telecommunication Standards Institute) u svojstvu nacionalnoga tijela za standardizaciju Crne Gore.


Institut za standardizaciju Crne Gore, kao nacionalno tijelo za standardizaciju, zastupajući interese svih zainteresovanih strana u oblasti standardizacije, uspostavlja, održava i razvija sistem standardizacije u Crnoj Gori poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju. Promovisanjem uloge i značaja standardizacije na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou i distribucijom standarda za potrebe privrede i društva, Institut za standardizaciju Crne Gore:
• doprinosi bezbijednosti i sigurnosti građana, 
• doprinosi kvalitetu i konkurentnosti crnogorske privrede,
• olakšava izlazak crnogorskih proizvoda na međunarodno tržište,
• sudjeluje u ispunjavanju obaveza koje proističu iz zahtjeva Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije (STO/TBT),
• sudjeluje u ispunjavanju obaveza koje proističu iz zahtjeva za članstvo Crne Gore u Evropskoj Uniji i obaveza koje će imati Crna Gora kao članica Evropske Unije,
• doprinosi lakšoj komunikaciji i sporazumijevanju kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Institut za standardizaciju Crne Gore podstiče saradnju svih zainteresovanih strana i vodeći se principom konsenzusa doprinosi pripremi i donošenju standarda i srodnih dokumenata na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, pri čemu u svom radu primjenjuje načela dobrovoljne standardizacije i ostala načela propisana Kodeksom dobre prakse za izradu, donošenje i primjenu standarda iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije 


Strategija
Osnovni strateški pristupi razvoju sistema standardizacije u Crnoj Gori su:
1) Sistem standardizacije treba razvijati u skladu sa zahtjevima i preporukama međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, što znači:
 • da standardizacija bude proces zasnovan na koncenzusu aktera na tržištu kao i da se sprovodi dobrovoljno;
 • da nacionalna organizacija za standardizaciju bude asocijacija zainteresovanih strana, a njeni organi dabudu nezavisni, nepristrasni i kompetentni;
 • da su nacionalni standardi usaglašeni sa međunarodnim i evropskim standardima;
 • da se evropski i međunarodni standardi preuzimaju kao nacionalni i da se oni nacionalni standardi koji  nijesu usaglašeni sa evropskinm i međunarodnim standardima povuku;
 • da su standardi dobrovoljni za primjenu;
 • primjenu Kodeksa dobre prakse za izradu, donošenje i primjenu standarda iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svjetske trgovinske organizacije. 
2) Sistem standardizacije treba da bude generator implementacije evropskih standarda i tehničkih propisa obuhvaćenih EU direktivama starog pristupa kao i EU direktivama novog pristupa koje se odnose na bezbjednost i sigurnost građana pri upotrebi proizvoda.
3) Sistem standardizacije treba razvijati jer predstavlja osnovu za sisteme menadžmenta, zaštitu životne sredine i ocjenjivanje usaglašenosti.
4) Sistem standardizacije treba da podstiče masovnost primjene standarda, što znači širenje saznanja o potrebi za standardima u svim oblastima privrednog i vanprivrednog života u Crnoj Gori.


Opšti ciljevi
Opšti ciljevi u odnosu prema nacionalnoj politici su:
• uspostavljanje partnerskog odnosa sa tijelima državne uprave i aktivna podrška politici Vlade Crne Gore;
• donošenje crnogorskih standarda na bazi savremenih međunarodnih i evropskih standarda, a prema zahtjevima i preporukama međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju; 
• predstavljanje i zastupanje interesa Crne Gore u oblasti standardizacije u regionalnim, evropskim i            međunarodnim organizacijama i tijelima za standardizaciju i saradnja s drugim nacionalnim tijelima za standardizaciju, a posebno tijelima susjednih država.

Opšti ciljevi u odnosu prema zahtjevima za članstvo u međunarodnim i evropskim organizacijama su:
• ispunjavanje zakonskih, organizacionih i tehničkih zahtjeva za sticanje punopravnog članstva u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju;
• aktivno učešće u radu međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

Opšti ciljevi u odnosu prema korisnicima su:
• ravnomjerna zastupljenost zainteresovanih strana u upravnim organima Instituta za standarddizaciju Crne Gore;
• okupljanje svih zainteresovanih strana i promovisanje konsenzusa u radu stručnih tijela Instituta;
• okupljanje visokokvalitetnih stručnjaka kao članova stručnih tijela Instituta;
• podsticanje aktivnog sudjelovanja crnogorskih predstavnika u međunarodnoj i evropskoj standardizaciji u područjima od nacionalnog interesa;
• popunjavanje i održavanje baza podataka standarda i osiguravanje njihove dostupnosti svim zainteresovanim stranama;
• trajno poboljšavanje načina pružanja informacija;
• trajno promovisanje i podsticanje upotrebe standarda;
• razvoj novih usluga, npr. edukacije, potvrđivanja usaglašenosti sa crnogorskim standardima.

Opšti ciljevi u vezi sa razvojem unutrašnje organizacije Instituta su:
• stvaranje racionalno organizovane i dobro upravljane ustanove koja efektivno i efikasno obavlja svoje zadatke i izvršava obaveze nacionalnog tijela za standardizaciju;
• stvaranje djelotvorne infrastrukture savjetodavnih i stručnih tijela i prilagođavanje postojećih stručnih tijela budućim potrebama;
• utvrđivanje pravila i postupaka za djelotvoran rad stručnih tijela u skladu sa međunarodnim i evropskim pravilima;
• trajna nadogradnja informacione i komunikacione opreme i prateće programske podrške;
• trajno stručno osposobljavanje i motivisanje osoblja.